Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i učini da budem proživljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći." (El-Isra, 80)

Hadis
Allahov poslanik, a.s., je rekao: "Nema ni jednog čovjeka koji izađe iz svoje kuće tražeći nauku, a da mu meleki ne pruže svoja krila zadovoljni sa onim što čini." (Tirimizi)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr. A šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane." (El- Kadr,1-5)

Hadis
''Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti! Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate; da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.'' (El-Bekare, 185)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, Ti si, zaista, Dobar i Milostiv." (El-Hašr, 10)

Hadis
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ''Pogledajte u one koji su niži a ne u one koji su viši od vas. To je najbolji način da izbjegnete omalovažavanje Allahove blagodati prema vama.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre." (El-Bekare, 201)

Hadis
Prenosi se da je Poslanik, a.s., molio Allaha, dž.š., sljedećim riječima: ''Molim Te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno.''

Mudrost
Rekao je Hasan el-Basri: ''Onaj ko tri puta bude iskušan nekom nevoljom i svaki put je skrije (od ljudi) i nikada se nikome na nju ne požali, Uzvišeni Allah će ga obasuti Svojom milošću.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od Njega, a vi čujete.'' (El-Enfal, 20)

Hadis
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ''Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer one koji su bili prije vas uništila su pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.''
(Al 'Imran, 144)

Hadis
Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ''Poslat sam da upotpunim plemenite osobine među ljudima''.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allahovo je sve što je na Nebesima i na Zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih (ljude) obavijestiti o svemu što su radili, na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!'' (En-Nur, 64)

Hadis
Od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ko isposti ramazan, zatim posti 6 dana mjeseca ševala, kao da je čitavu godinu postio." (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.'' (El-Isra, 29-30)

Hadis
"Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom."