Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.'' (Et-Tewbe, 122)

Hadis
''Svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dž.š., za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Er-Rum, 21)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema'... ''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''...Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.'' (El-Maide, 2)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Prvak djela su tri svojstva: pomaganje ljudima da postignu svoje pravo u tebe, pomaganje brata u ime Boga Svevišnjeg i prisjećanje Boga Svevišnjeg u svakome stanju.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
''O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.'' (Kur'an, Mudžadele, 9)

Hadis
Mudžemi b. Jahja veli da je Muhammed, a.s., rekao: ''Govorite istinu, i kada vidite (kad vam se čini) da je u njoj propast, pa zaista je u njoj spas. I klonite se laži, pa kada vidite (kad vam se čini) da je u laži spas, zaista je u njoj propast.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Naredi čeljadi svojoj da obavljaju molitvu i istraj u tome!'' (Ta-Ha, 132)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Prvo za što će biti pitan rob na sudnjem danu jeste namaz; pa ako namaz bude dobar bit će i ostala djela, a ako nema namaza propast će mu i ostala djela.''

Mudrost
''Ko namaz stalno klanja, Allah će mu popravit svaka stanja... ''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo. Milostivog, Samilosnog. Vladara Dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put. Na Put onih kojima si milost Svoju darovao. A ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!  (El-Fatiha, 1-7)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!'' (Saff, 2-3)

Hadis
Od Nevvasa b. Sem'ana, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti, a ne želiš da to ljudi saznaju.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.'' (Kevser, 2)

Hadis
Od Džabira, r.a., prenosi se da je kazao: ''Prisustvovao sam bajram-namazu sa Allahovim Poslanikom, a.s., pa kada je završio hutbu, sišao je sa minbera, te mu je doveden ovan kojeg je svojom rukom zaklao govoreći: 'Bismillahi (u ime Allaha), Allahu ekber (Allah je najveći), ovo je od mene i od onih iz moga ummeta koji nisu zaklali.'''