Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Allahova lijepa imena

''Allah ima svoja lijepa imena pa Ga njima dozivajte'' (Kur'an)
Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih svojih godina života... Podari mi dragi Bože da Te zovnem i Tvojim najvećim imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta! Amin!

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš...'' (Tevba, 103)

Hadis
Ummu Seleme je upitala Allahovoga Poslanika, a.s.: ''Ja nosim jednu narukvicu od zlatnika; smatra li se to blagom?'' ''Kad imovina dostinge vrijednost na koju se daje zekat, izdvoj na nju zekat. Ako tako uradiš, tada se to neće smatrati blagom i gomilanjem imovine'', odgovori Poslanik.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.'' (Et-Tewbe, 122)

Hadis
''Svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dž.š., za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Er-Rum, 21)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema'... ''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''...Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.'' (El-Maide, 2)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Prvak djela su tri svojstva: pomaganje ljudima da postignu svoje pravo u tebe, pomaganje brata u ime Boga Svevišnjeg i prisjećanje Boga Svevišnjeg u svakome stanju.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
''O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.'' (Kur'an, Mudžadele, 9)

Hadis
Mudžemi b. Jahja veli da je Muhammed, a.s., rekao: ''Govorite istinu, i kada vidite (kad vam se čini) da je u njoj propast, pa zaista je u njoj spas. I klonite se laži, pa kada vidite (kad vam se čini) da je u laži spas, zaista je u njoj propast.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Naredi čeljadi svojoj da obavljaju molitvu i istraj u tome!'' (Ta-Ha, 132)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Prvo za što će biti pitan rob na sudnjem danu jeste namaz; pa ako namaz bude dobar bit će i ostala djela, a ako nema namaza propast će mu i ostala djela.''

Mudrost
''Ko namaz stalno klanja, Allah će mu popravit svaka stanja... ''