Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! –A Allah doista sve čuje i vidi.'' En-Nisa, 58.

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Svakog sudiju muslimana prate dva meleka koji ga podstiču na istinu (pravednost), sve dok on to želi. A kada se on namjerno okrene od istine (pravde), meleki ga prepuste samom sebi.''

Uz odgovornost, marljivost i odlučnost u poslu ne zaboravi dovu

Dova je tvoj tihi razgovor sa tvojim Gospodarom.
Dova je tajanstveni put kojim se crpi duhovna snaga sa glavnog izvora.
Dova preporođuje dušu čovjeka i upravlja je pravim putem.
Dova je oslonac kada svi oslonci oslabe, kada se od svega nada izgubi.

Slavljen neka je Uzvišeni Allah koji kaže: "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada me zamoli.'' El-Bekare, 186.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
''I oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju – njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti…'' (Er-Ra'd, 22-23)

Allahova lijepa imena

''Allah ima svoja lijepa imena pa Ga njima dozivajte'' (Kur'an)
Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih svojih godina života... Podari mi dragi Bože da Te zovnem i Tvojim najvećim imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta! Amin!

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš...'' (Tevba, 103)

Hadis
Ummu Seleme je upitala Allahovoga Poslanika, a.s.: ''Ja nosim jednu narukvicu od zlatnika; smatra li se to blagom?'' ''Kad imovina dostinge vrijednost na koju se daje zekat, izdvoj na nju zekat. Ako tako uradiš, tada se to neće smatrati blagom i gomilanjem imovine'', odgovori Poslanik.