Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!''
(Er-Rahman, 60)

Hadis
''Trudite se da na Bajram dijelite sadaku, činite dobročinstva, klanjate namaz, dijelite zekat i Allaha što više slavite i veličajte, jer to je dan kada vam Allah Uzvišeni prašta grijehe, kada uslišava vaše dove i kada vas posmatra pogledom milosti."

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš..."
(Et-Tevbe, 103)

Hadis
Muhamed, a.s., je prilikom davanja uputa ashabu Muazu b. Džebelu, kada ga je slao za namjesnika u Jemen, između ostalog rekao:
''Obavijesti ih da je Allah propisao zekat na njihovu imovinu da bude uzet od njihovih bogatih i dat njihovim siromašnim.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži; vi nemate drugih zaštitnika osim Allaha, inače, nema vam pomoći!'' ( Hud, 114)

Hadis
Kaže Muhammed a.s.: ''Rekao mi je melek Džebrail, a.s.: 'Muhammede, živi kako hoćeš – najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš – ipak ti se valja s njim rastati. Radi šta hoćeš – to ćete, doista, dočekati (na Sudnjem danu)'...''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''A Alah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu - ta, Allah je, zaista, Moćan i Silan, one koji će, ako im damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih – a Allahu se na kraju sve vraća''.
(El-Hadždž, 40-41)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže, a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.'' (Al Imran, 92.)

Hadis
Prenosi se da je Allahov poslanik, Muhammed, a.s., rekao:
''Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih govori: 'Allahu naknadi onome ko dijeli', a drugi govori: 'Allahu, daj propast onome ko uskraćuje'...''

Kurban u organizaciji IKB-a za 2014. godinu

Upitan je Poslanik, a.s., za kurban, pa je rekao: ''Kurban je sunnet vašeg oca Ibrahima, a.s.''
"A šta mi imamo od kurbana, Poslaniče", upitaše. ''Za svaku dlaku od kurbana upisat će vam se jedno dobro-haseneh'', odgovorio je Poslanik, a.s.

KLANJEM KURBANA ZAŠTITITE VAS I VAŠU PORODICU OD RAZNIH ISKUŠENJA I NESREĆA KOJE MOGU U TOKU GODINE DA VAS ZADESE!

Vašim kurbanom pomažete:
• studente Fakulteta islamskih nauka i Islamskih pedagoških akademija u BiH
• učenike medresa u Bosni i Hercegovini i Sandžaku

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
"...i oglasi ljudima Hadždž - dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će ti iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo Ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog! Zatim neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze." (El-Hadždž, 27-29)