Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sačuvaj nas džehennemske vatre." (El-Bekare, 201)

Hadis
Prenosi se da je Poslanik, a.s., molio Allaha, dž.š., sljedećim riječima: ''Molim Te za bogobojaznost i strah od Tebe i javno i tajno.''

Mudrost
Rekao je Hasan el-Basri: ''Onaj ko tri puta bude iskušan nekom nevoljom i svaki put je skrije (od ljudi) i nikada se nikome na nju ne požali, Uzvišeni Allah će ga obasuti Svojom milošću.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od Njega, a vi čujete.'' (El-Enfal, 20)

Hadis
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: ''Ono što sam vam zabranio, ostavite, a što sam vam naredio činite koliko možete, jer one koji su bili prije vas uništila su pretjerana pitanja i neslaganje sa njihovim poslanicima!'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.''
(Al 'Imran, 144)

Hadis
Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ''Poslat sam da upotpunim plemenite osobine među ljudima''.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allahovo je sve što je na Nebesima i na Zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih (ljude) obavijestiti o svemu što su radili, na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!'' (En-Nur, 64)

Hadis
Od Ebu-Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ko isposti ramazan, zatim posti 6 dana mjeseca ševala, kao da je čitavu godinu postio." (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Ne drži ruku svoju stisnutu, a ni posve otvorenu, da ne bi prijekor zaslužio i bez ičega ostao. Gospodar tvoj pruža obilnu opskrbu onome kome hoće, a i ograničava je, jer zna i vidi robove Svoje.'' (El-Isra, 29-30)

Hadis
"Dobra djela čuvaju čovjeka od nesreće i zlih posljedica. Milostinja koja se daje tajno, ublažava Allahovu srdžbu. Pažnja koja se iskazuje prema rodbini produljuje život. Svako dobro djelo smatra se sadakom."

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Poslanik je rekao: 'Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur'an izbjegava!'..."
(El-Furkan, 30)

Hadis
Od Poslanika, a.s., se prenosi da je rekao: ''Da ti se uši rastopljenim olovom napune, bolje ti je nego da čuješ 'hajje 'ales-salah!, hajje 'alelfelah!' (dođi na namaz, dođi na spas!), a ne odazoveš se.''