Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo. Milostivog, Samilosnog. Vladara Dana sudnjeg. Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put. Na Put onih kojima si milost Svoju darovao. A ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!  (El-Fatiha, 1-7)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici, zašto jedno govorite a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!'' (Saff, 2-3)

Hadis
Od Nevvasa b. Sem'ana, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti, a ne želiš da to ljudi saznaju.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.'' (Kevser, 2)

Hadis
Od Džabira, r.a., prenosi se da je kazao: ''Prisustvovao sam bajram-namazu sa Allahovim Poslanikom, a.s., pa kada je završio hutbu, sišao je sa minbera, te mu je doveden ovan kojeg je svojom rukom zaklao govoreći: 'Bismillahi (u ime Allaha), Allahu ekber (Allah je najveći), ovo je od mene i od onih iz moga ummeta koji nisu zaklali.'''

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.'' (El-Bekare, 257.)

Hadis
Od Nevvasa b. Sem'ana, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti a ne želiš da to ljudi saznaju.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (Al-Imran, 193.)

Hadis
"Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla tebi je sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka." (Tirmizi)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (El-Mumtehine, 4.)

Hadis
Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ''Najbolji je dinar onaj kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (El-Mu'min, 7.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!'' (Buharija)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'' (El-Furkan, 74.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko pomiluje glavu siročeta – radi Allaha, dž.š. – za svaku pomilovanu dlaku će mu se upisati po jedno dobro djelo, a ko se bude na pravi način starao o siročetu, on i ja ćemo zajedno biti u džennetu – kao ova dva prsta!''