Predgovor za knjigu "Ogranci imana", autora dr. Fuada Sedića

Knjigu možete poručiti na ovom link-u. Hvala Uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., koji je u jednom hadisu rekao: “Vjerovanje se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova, najvažniji je izgovoriti šehadet, a zadnji maknuti s puta ono što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana".  (Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi). Druga predanja ovog hadisa, Buharijin rivajet ovog hadisa, glasi: “Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana”.

Muslimova verzija istog hadisa je:“Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko (ili šezdeset i nekoliko) dijelova, najvažnije od toga je izgovoriti šehadet, a zadnje maknuti s puta ono što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana”.

U Buharijinom rivajetu se kaže “šezdeset i nekoliko”, a u Muslimovom “sedamdeset i nekoliko ili šezdeset i nekoliko”; svi rivajeti su sahih. Razlika u predanjima ne utječe na ispravnost hadisa, jer kada se u arapskom jeziku spomene neki broj, on ne negira, niti isključuje ono što je mimo njega, bez obzira na količinu – bilo više ili manje. (Komentar Muslimovog Sahiha, 1/196)

Koliko ima sastavnih dijelova imana?

Poslanik, a.s., spominje da se iman sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova i ukazuje da je najvažnije od toga izgovoriti šehadet, to je vjera kojom je svaki pojedinac zadužen. Bez šehadeta i njegovog ispravnog poimanja ostali dijelovi imana nisu validni. Zadnji dio imana je maknuti s puta ono što smeta prolaznicima. Između ovo dvoje su ostali dijelovi imana, koje su neki od učenjaka pokušali pobrojati.

Ebu Hatim Ibn Hibban, r.a., kaže: “Dugo sam razmišljao o značenju ovog hadisa, izbrojao sam sve u Kur'anu navedene dijelove imana i vidio da ih je manje od spomenutog broja. Zatim sam izbrojao sve dijelove imana o kojima se govori u hadisima, pa sam, također, vidio da ih je manje od istaknutog broja. Nakon toga sam sabrao ono što je u Kur'anu i ono što je u hadisima i vidio da ima sedamdesetdevet dijelova imana. Zaključio sam da je Poslanik, a.s., ovim hadisom mislio na sastavne dijelove imana koji su spomenuti i u Kur'anu i hadisu.  (Komentar Muslimovog Sahiha, 1/196)

Ibn Hadžer, r.a., u komentaru ovog hadisa kaže: “Djela i poslovi koji su sastavni dijelovi imana se mogu podijeliti u tri vrste:

             a) djela koja su u srcu, ima ih dvadesetčetiri (24). To su uglavnom imanski šarti, iskreni nijeti prilikom obavljanja raznih poslova i tome slično. Od njih su: vjerovanje u Allaha, dž.š., Njegove meleke, knjige, poslanike itd. Također, ovoj vrsti pripada i vjerovanje u: Drugi svijet, ispitivanje u kaburu, proživljenje, sakupljanje na jednom mjestu (mahšer), polaganje računa, vaganje djela na mizanu/vazi, Sirat-ćuprija, Džennet, Džehennem i sl. Takodjer od srčanih djela su: ljubav prema Allahu, dž.š., čuvanje od licemjerstva/munafikluka, tevba/pokajanje, zahvalnost Allahu, dž.š., strpljivost, tevekkul/oslanjanje na Allaha, dž.š., itd.

            b) djela koja se izvršavaju jezikom; ima ih sedam (7). Od njih su: izgovaranje Kelime-i-šehadeta, učenje Kur'ana, učenje dova/virdova i drugi vidovi šerijetski opravdanih i utemeljenih zikrova.

            c) djela koja se izvršavaju tijelom; ima ih tridesetosam (38). Njima pripadaju: taharet/čistoća, namaz, zekat, darežljivost (dijeljenje), dočekivanje i ugošćavanje musafira, post, hadždž, umra, tavaf, itikaf, činjenje hidžre, brak, dobročinstvo prema roditeljima, odgoj djece, održavanje rodbinskih veza, mirenje zavađenih, džihad, naređivanje dobra i odvraćanje od zla i drugo”.

Po Ibn Hadžerovom mišljenju i podjeli, sastavnih dijelova ima šezdesetdevet, što ukazuje da je on za osnovu prihvatio Buharijin rivajet.

Djela na ovu temu

Ovaj hadis je bio motiv mnogim učenjacima da napišu zasebna djela u kojima su pokušali nabrojati sastavne dijelove vjerovanja. Među prvima je već spominjani Ebu Hatim Ibn Hibban. Njegova knjiga se zove Vasful-iman ve šuabuhu. (Komentar Muslimovog Sahiha,  1/196

Knjiga Šuabul-iman Husejna ibn Hasana el Halimija (umro 403. h.g.), koju je nazvao El-Minhadž, vrlo je dobro i kvalitetno djelo u tri toma, s dosta fikhskih propisa i drugih tema vezanih za vjerovanje.

Takodjer Šuabul-iman Muhammeda ibn Muhammeda el Ensarija (umro 754. h.g.) govori o ovoj temi. Hadži Halife govori da je na ovu temu pisao i Omer ibn Resalan el Belkini (umro 805. h.g.), kao i Ibn Arebi (umro 738. h.g.) (Pogledaj Kešfuz-zunun, 2/77)

Nema sumnje da je daleko najpoznatije djelo iz ove oblasti Bejhekijeva (umro 458. h.g.) knjiga Šuabul-iman u kojem je sakupio 11.269 hadisa, među kojima su i izreke ashaba, tabiina i drugih učenjaka. Tu knjigu je rasporedio u sedamdesetsedam (77) poglavlja, što ukazuje da, po njegovom mišljenju, ima toliko dijelova imana. Knjiga je štampana u sedam tomova. Ovu knjigu je sažeo Omer ibn Abdurrahman el-Kazvini (umro 699. h.g.) navodeći u svakoj temi po jedan ajet ili hadis i nazvao je Muhtesar šuabul-iman. Svaki iskreni musliman želi upoznati ono što sačinjava njegovu vjeru, koja obuhvaća cijeli čovjekov život, pa da, to primjenjujući i izvršavajući, zaradi dobro i ovoga i Budućeg svijeta. Ovim radom želim pomoći i sebi i drugima u traganju za tim ciljem. Nabrajajući sastavne dijelove imana, prvenstveno sam koristio dva glavna izvora propisa naše vjere: kur'anske ajete i hadise Poslanika, a.s., kao i mišljenja, tumačenja i stavove islamskih učenjaka. Hvala Allahu, dž.š., što smo u mogućnosti koristiti se ovim djelom i još više upotpuniti i učvrstiti iman.

Bihać, 20.06.2008. godine                                                                        dr. Fuad Sedić

16.06.1429. h.g.

                                                          S A D R Ž A J

 

PREDGOVOR

            Druga predanja ovog hadisa

            Koliko ima sastavnih dijelova imana

            Djela na ovu temu

1. VJEROVANJE U ALLAHA, DŽ.Š.

2. VJEROVANJE U ALLAHOVE, DŽ.Š., POSLANIKE I VJEROVJESNIKE

            Vjerovanje u Muhammedovo, a.s., poslanstvo

3. VJEROVANJE U MELEKE

            Vrste meleka i njihova zaduženja

            Kako se vjerovanje u meleke odražava na život

4. VJEROVANJE U ALLAHOVE, DŽ.Š., KNJIGE

            Ibrahimove i Musaove suhufe

            Musaove suhufe

5. VJEROVANJE U ALLAHOVO ODREĐENJE (KADA-I-KADER)

            Nije dozvoljeno pravdavanje nevjerstva i griješenja kaderom

6. VJEROVANJE U BUDUĆI SVIJET (AHIRET)

           Vrijeme nastupanja kijametskog dana je jedna od Allahovih, dž.š., tajni

7. VJEROVANJE U PROŽIVLJENJE NAKON SMRTI

8. VJEROVANJE U SAKUPLJANJE LJUDI (MAHŠER) NAKON PROŽIVLJENJA RADI POLAGANJA RAČUNA

           Strahote Sudnjega dana

           Dodjeljivanje knjiga djela

           Omer će prvi dobiti knjigu u desnu ruku

           Polaganje računa na Sudnjem danu

           Polaganje računa će biti uz svjedočenje poslanika i svjedoka

           Ko će sve svjedočiti na Sudnjem danu protiv čovjeka

           Vaganje djela na Sudnjem danu

           Šta će biti s dobrim djelima koja su učinili nevjernici

9. DŽENNET I DŽEHENNEM

           Sirat-ćuprija

10. LJUBAV PREMA ALLAHU

           Zikrullah/spominjanje Allaha

11. STRAHOPOŠTOVANJE PREMA UZVIŠENOM ALLAHU

12. NADA U ALLAHOVU MILOST

           Blagost i umjerenost u pozivanju u vjeru

13. TEVEKKUL/POUZDANJE U ALLAHA

14. LJUBAV PREMA MUHAMMEDU, A.S.

           Poslanikova samilost i ahlak

           Poslanikova skromnost

15. POŠTIVANJE I UVAŽAVANJE MUHAMMEDA, A.S.

           Vrijednost donošenja salavata na Muhammeda, a.s.

16.         ZADOVOLJSTVO ISLAMOM I SPREMNOST ŽRTVOVANJA NA TOM PUTU

17.         TRAŽENJE NAUKE

18.         ŠIRENJE NAUKE

19.         POŠTIVANJE I VELIČANJE KUR'ANA

- Podučavanje drugih učenju Kur'ana

- Ustrajnost u učenju Kur'ana

- Razmišljanje o kur'anstim ajetima koji se uče

- Plakanje prilikom učenja Kur'ana

- Adabi prilikom završetka učenja Kur'ana (hatme)

-Zastajanje kod kur'anskih ajeta u kojima se pominje Džennet i Džehennem

-Potvrdjivanje Allahove pravednosti i moći navedene u pojedinim kur'anskim ajetima

- Sevapnije je učiti u Mushafu nego napamet

-Vrijednost učenja Kur'ana uz ramazan

-Vrijednost pojedinih kur'anskih sura

20.         ČISTOĆA

-Posebna svjetlost (nur) na Sudnjem danu će biti onih koji uzimaju abdest

21.         NAMAZ

-Vrijednost pet dnevnih namaza / beš vakat

-Namaz u džematu

-Vrijednost pojedinih dnevnih namaza

-Važnost džamija

-Važnost petka

-Obaveznost džume-namaza

-Važnost ezana i nagrada za njegovo učenje

-Dobrovoljni noćni namaz

-Skrušenost u namazu

-Namaz u praksi ashaba i tabiina

22.         ZEKAT

-Prijetnja onima koji ne daju zekat

-Posljedice nedavanja zekata

-Podsticanje na dobrovoljno davanje (sadaku)

-Vrijednost dobrovoljne sadake

-Sevap je nahraniti gladnog i napojiti žednog

23.         POST

-Post je zekat na tijelo

-Vrline posta i mjeseca ramazana

-Čuvanje posta od gibeta i nevaljalog govora

-Vrste dobrovoljnog posta

-Post ponedeljkom i četvrtkom

-Post na Dan Arefata

-Post Dana Ašure

-Lejletu-l-kadr

-Dova koja se uči u noći Lejletu-l-kadr

- Po čemu se poznaje Noć Kadr

24.         ITIKAF

25.         HADŽDŽ

 -Bedel za hadžDž

-Neobavljanje hadždža

-Lijepo je obaviti hadždž pješke

26.      DŽIHAD

27.      RIBAT/ČUVANJE GRANICA

28.      USTRAJNOST I NEBJEŽANJE SA BOJNOG POLJA

29.      IZDVAJANJE PETINE RATNOG PLIJENA

30.      OSLOBAĐANJE ROBA

31.      ISKUPLJIVANJE ZBOG ODREĐENIH PRESTUPA

32.      PRIDRŽAVANJE UGOVORA

33.      ZAHVALA NA ALLAHOVIM BLAGODATIMA

-Spominjati i nabrajati Allahove blagodati je jedan vid zahvalnosti na njima

-Dova koja se uči kada se vidi hendikepirana i nečim iskušana osoba

-Allah voli da se vidi trag Njegovih blagodati na Njegovim robovima

-Od Allahovih blagodati prema čovjeku su pamet, spavanje i lijep san

34.      ČUVANJE JEZIKA

-Ne govoriti o onome što nas se ne tiče

-Čuvati jezik od kletve

35.      ČUVANJE EMANETA

36.      ZAŠTITA I ČUVANJE ŽIVOTA

37.      POŠTENJE I ČUVANJE MORALA

38.      NEPRISVAJANJE TUĐE IMOVINE

-Kamata

-Jedenje imetka siročeta/jetima

39.      HRANITI SE HALALOM

- Zabranjena hrana

-Kloniti se zabranjenih pića

40.      UREDNOST U ODIJEVANJU I UKRAŠAVANJU

-Allah, dž.š., voli vidjeti trag Njegove blagodati na Svom robu

41.      KLONITI SE KOCKANJA I DRUGIH HAZARDNIH IGARA

42.      SKROMNOST, UMJERENOST I ČUVANJE OD PRETJERIVANJA I RASIPNIŠTVA

43.      KLONITI SE ZAVIDNOSTI I ZLOBE

44.      ZABRANA OGOVARANJA

45.      ČINITI DJELA SAMO U IME ALLAHA

46.      RADOVATI SE DOBROM DJELU KOJE SMO UČINILI, A ŽALOSTITI SE ZBOG GRIJEHA U KOJI SMO ZAPALI

-Je li bolje tajno ili javno činiti dobra djela

-Je li dozvoljeno za dobro djelo uzeti naknadu

47.      TEVBA/POKAJANJE ZBOG UČINJENIH GRIJEHA

48.      KURBAN

-Način klanja kurbana

-Kolika je nagrada za klanje kurbana

-Klanje kurbana za umrle

49.      POKORNOST VLADARU

-Pretpostavljeni treba biti pravedan

50.        ČUVANJE ZAJEDNIŠTVA

51.         PRAVEDNO SUĐENJE MEĐU LJUDIMA

-Kakav treba biti kadija

52.         NAREĐIVANJE DOBRA I ODVRAĆANJE OD ZLA

53.         POTPOMAGANJE U DOBROČINSTVU I BOGOBOJAZNOSTI

54.         STID

55.         DOBROČINSTVO PREMA RODITELJIMA

-Kazna za ovaj grijeh počinje na ovom svijetu

56.         ODRŽAVANJE RODBINSKIH VEZA

57.         LIJEPO PONAŠANJE

-Iskren osmijeh je od lijepog ponašanja

-Izbjegavanje ljutnje i srdžbe

-Dova za lijepo ponašanje

58.         LIJEP ODNOS PREMA POTČINJENIMA

59.         LIJEP ODNOS PREMA PRETPOSTAVLJENIMA

60.         OBAVEZE PREMA DJECI I FAMILIJI

61.         LJUBAV PREMA VJERNICIMA

-Nagrada onome ko prvi nazove selam

-Selamom se traži odobrenje za ulazak u kuću

-Nazivanje selama u svojoj ili u kući gdje nema nikoga

62.         OTPRIMANJE SELAMA

-Kako će otprimiti selam u namazu

-Zahvalnost na učinjenoj usluzi

63.         OBILAZAK BOLESNIKA

-Ponašanje prilikom posjete bolesniku

-Dova za ozdravljenje

64.         KLANJANJE DŽENAZE

-Poželjan broj klanjača dženaze-namaza

-Predavanje rahmeta mrtvima

-Povjerljivost onoga koji kupa mejta

-Pristojno ponašanje na dženazi

-Posjećivanje mezarja

-Učenje Kur'ana i dove za mrtvoga

65.         ISLAMSKO PONAŠANJE PRILIKOM KIHANJA

-Kako postupa musliman koji kihne

-Šta se kaže kihaču

-Otkako je Adem, a.s., kihn'o

66.         LIJEPO DRUŠTVO I PRIJATELJI

67.         POŠTIVANJE KOMŠIJA

-Obaveza prema komšiji

68.         GOSTOPRIMSTVO

-Svakog gosta tri dana dosta

-Na poziv se trebaš odazvati, a gdje nisi pozvan ne trebaš ni ići

69.         PRIKRIVANJE TUĐIH MAHANA

Zabrana špijuniranja i uhođenja

 70.         SABUR

-Šta se uči kada nas zadesi neka nedaća

-Bolesti i iskušenja čiste grijehe

-Allah daje onoliko sabura koliko je teško iskušenje

-Događaj Urve ibn Zubejra sa njegovom bolesnom nogom

-Nije se lijepo žaliti na postojeće stanje

-Dove koje se uče kada je čovjek u nedaći

-Junusova dova

71.         POBOŽNOST I POVUČENOST OD SVIJETA

-Mnoštvo imetka ne garantira duševni rahatluk

-Vrlina skromnosti

-Prolaznost dunjaluka

-Pismo Ebu Derdaa Selmanu el-Farisiju

-Pretjeranost u gradnji kuća je pokuđena

72.         LJUBOMORA I BRIGA ZBOG ČINJENJA GRIJEHA

73.         KLONITI SE BESPOSLICE

74.         DAREŽLJIVOST

-Primjeri darežljivosti

75.         SAMILOST PREMA MLAĐIMA I POŠTIVANJE STARIJIH

-Samilost prema djeci

-Briga o jetimima

76.         MIRENJE ZAVAĐENIH

-Omerova hutba u Siriji, koju prenosti od Poslanika, a.s.

77.         ŽELJETI DRUGOM ISTO ŠTO ŽELIMO I SEBI

-Čuvanje tajne

-Ostavi ono što te se ne tiče

-Čuvati se zavidnosti i uroka

-Korektnost i lahkoća pri kupoprodaji i vraćanju duga

78.         SKLANJANJE S PUTA ONOGA ŠTO SMETA PROLAZNICIMA

O AUTORU