Islamskim bontonom do humanizacije društva. Sadržaj knjige - "Islamski bonton" autora Šefika Kurdića

Knjigu možete poručiti na ovom link-u. Među krizama kroz koje prolazi savremeni čovjek, kriza morala je, bez dvojbe, najteža i, po ljude, najpogubnija. Zbog te krize, koja je svakim danom sve izraženija i dublja, ljudski život je degradiran, a opstanak svih stanovnika naše planete u velikoj opasnosti. Zato je izgradnja ličnosti, koju će krasiti visoke moralne  i karakterne osobine, najpreči cilj čijem ostvarenju trebaju stremiti svi ljudi, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili neku drugu pripadnost.
Odgajati ljude nije nimalo lahak posao, naročito danas, u vrijeme velikih izazova i posrtaja kojima je izložen ljudski rod. A ako je cilj angažiranja na planu odgoja generacija, naročito mladih naraštaja, odgojiti ih tako da se u svim životnim situacijama ponašaju savjesno i odgovorno, onda je to još teži zadatak.

Potreba za moralnošću, moralnim ljudima i lijepim (moralnim) ponašanjem dolazi do izražaja naročito danas, u vrijeme relativiziranja univerzalnih vrijednosti i velikog obezduhovljenja čovječanstva, kada je zatiranje božanskih principa moralnosti postalo princip politike, javnog života, kulture, obrazovanja, te duha vremena općenito. Rezultat takvog stanja je eskalacija nemorala i ružnog (neljudskog) ponašanja u svim područjima čovjekove egzistencije, te porast zločina, nasilja i kriminala na svim stranama svijeta. Zbog toga su cjelokupno čovječanstvo i ljudski rod u vrlo teškoj situaciji. Rješenje je u povratku univerzalnim vrijednostima, moralu, čestitosti i lijepom ponasanju.

Islam, kao kompletan svjetonazor, ima svoj bonton ili kulturu ponašanja u svim životnim situacijama. U islamu je tačno regulisano kako se treba odnositi prema čovjeku od momenta kada dodje kao novorodjenče na ovaj svijet, pa sve do načina njegovog ukopavanja i polaganja u mezar. Takodjer, u islamu se tačno zna kako se musliman treba ponašati prema roditeljima, djeci, supruzi, rodbini, komšijama, radnom mjestu, kolegama, prirodi, biljkama i životinjama itd.  Sve je to regulisano odredbama  ISLAMSKOG BONTONA kojih treba da se pridržavaju svi sljedbenici islama, ma gdje živjeli, jer islamski bonton je, zapravo, skup pravila i propisa o tome kako vjernik i vjernica treba da se ponašaju u životu i, po islamskom učenju, islamski bonton muslimanima nije samo preporučen, već naređen.

    Poslanik Muhamed, s.a.v.s. Je rekao da je poslan kako bi izgradio i upotpunio  moralne osobine i ponašanje ljudi. To znači da je svrha i cilj Muhamedove, s.a.v.s. Poslaničke misije odgoj ljudi i afirmacija njihovih pozitivnih osobina i lijepog ponašanja. Shodno tome, odgojiti ljude da se u svim životnim situacijama ponašaju moralno i odgovorno, cilj je svakog kur,anskog ajeta i svake poslaničke izreke (hadisa).
Po slovu Kur,ana, ljudi neće biti pravi vjernici ukoliko se ne budu ugledali na život i djelo Allahovog Poslanika s.a.v.s. O tome se govori u brojnim kur,anskim tekstovima od kojih izdvajamo sljedeće:

        Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji
        se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji
        često Allaha spominje                 (El-Ahzab,21)

        I tako mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za
        sudiju u sporovima medjusobnim tebe ne prihvate, i da
        onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe
        ne osjete, i dok se sasvim ne pokore.        (En-Nisa,,65)

        Ono što vam Poslanik naredi toga se pridržavajte, a ono
        što vam zabrani toga se klonite.        (El-Hašr,7)

        Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu.
                                    (En-Nisa,,80)

        Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naredjenju
        Poslanikovom, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih
        patnja bolna ne snadje.                 (En-Nur,63)
Poruka navedenih ajeta je da su vjernici i vjernice dužni da se ugledaju u Allahovog Poslanika s.a.v.s. U svim područjima života jer je to put ka postizanju istinske sreće na ovom i Allahovog zadovoljstva i milosti na Budućem, vječnom svijetu.

Knjiga Islamski bonton istaknutog bosanskog alima i doktora hadiskih znanosti profesora Šefika Kurdića, opsežna je studija o kulturi ponašanja u raznim životnim situacijama, od onih ličnih kao što su: održavanje higijene, način jela, pića, oblačenja, sjedenja, spavanja, obavljanja nužde itd., do situacija koje se smatraju najintimnijim sferama ljudskog života, kao što je spolni život supružnika. Odnos prema roditeljima, djeci, rodbini, prijateljima i komšijama, takodjer je detaljno razmatran u ovoj knjizi, posebno dužnosti, prava i obaveze u tim, doista, izuzetno važnim sferama medjuljudskih odnosa. Kako se ponašati na putovanju, pri kupoprodaji i ekonomskom poslovanju, u džamiji, za vrijeme ramazana, bajrama, bolesti i, naravno, prilikom smrti i dženaze – nezaobilazne su teme ove, uistinu, korisne knjige koja, prvi put na bosanskom jeziku, detaljno i studiozno, shodno metodologiji naučno-istraživačkog rada, tretira svako od navedenih pitanja.
Specifikum Kurdićevog rada je lahkoća stila i preglednost (svaka tema ima niz podnaslova koji, zapravo, predstavljaju sukus ISLAMSKOG BONTONA, što omogućava čitaocu, ukoliko zapamti te podnaslove, da brzo i lahko nauči osnovne postulate kulture islamskog ponašanja u različitim životnim situacijama) uz maksimalnu naučnu utemeljenost i argumentaciju. Profesor Kurdić u ovom svom
djelu, uz navodjenje kur,anskih tekstova koji govore o raznim temama islamskog ahlaka i bontona, citira i spominje brojne hadise Allahovog Poslanika s.a.v.s. te izreke ashaba, tabiina i znamenitih islamskih učenjaka. Široka hadiska naobrazba koja krasi profesora Kurdića, inače doktora i profesora hadisa, omogućila je ovom
istaknutom bosanskohercegovačkom alimu i daiji da za sve hadise i predanja koja je spomenuo u ovom djelu izvrši tzv. tabridž, tj. pronadje ih u izvornoj hadiskoj literaturi. To je izuzetno zahtjevan i naporan posao, jer se radi o više stotina tomova različitih hadiskih djela i njihovih komentara. Radi ilustracije, dovoljno je napomenuti da, npr. sam Buharijin Sahih s Ibn Hadžerovim komentarom (Fethul-Bari) sadrži četrnaest velikih tomova, a taj Sahih ima i druge komentare. Musned imama Ahmeda ibn Hanbela, u redakciji Ahmeda Šakira, štampan je u trideset tomova, a ostala hadiska djela (suneni, mu,džemi, mustedreci, musannefi itd.), takodje su štampana u više tomova i većina ih ima po nekoliko komentara. Dr Kurdić vješto barata navedenim izvorima i u fusnotama ovog djela upućuje čitaoca koji želi širu edukaciju ili hadise u izvornom (arapskom) obliku, da ih s lahkoćom pronađe u toj bogatoj i raznovrsnoj hadiskoj literaturi, što predstavlja veliki hizmet hadiskoj znanosti općenito, naročito na našim prostorima. Pronalaženje (tabridž) hadisa izuzetno je naporan i spor posao a to najbolje znaju oni koji su se tim bavili ili su, barem nekada, tragali za odredjenim hadisom ili izrekom ashaba nastojeći da ih pronađu u dubokom moru hadiske literature.

 Kurdićev trud u ovoj knjizi predstavlja značajan doprinos drugoj poddisciplini hadiske nauke, koja se stručno naziva el-hadis el-mewdu, ili tematski hadis. To područje, ni teoretski ni praktično, nije dovoljno istraženo na našim prostorima, a ovo Kurdićevo djelo, gdje su hadisi u vezi s islamskim ahlakom i bontonom prvo pronadjeni, a zatim naučno valorizovani i tematski obradjeni, dobar je primjer našim mladim izučavateljima hadiske nauke kako da se ponašaju kada budu izučavali neku drugu temu u svjetlu hadisa Allahovog Poslanika s.a.v.s.

Zbog svega navedenog, smatramo da je Islamski bonton profesora Šefika Kurdića knjiga koja će dobro doći svima. Oni koji nisu muslimani pomoću ove knjige lahko i brzo se mogu upoznati s osnovama kulture islamskog ponašanja u raznim situacijama i životnim područjima, a muslimani iz nje mogu spoznati kako se ponašati shodno islamskim propisima i odredbama, što je naširoko elaborirano na stranicama ove knjige. To je za muslimane vjerski imperativ  i obaveza, jer na taj način oni praktično svjedoče svoju pripadnost islamu. Knjiga Islamski bonton posebno će dobro doći roditeljima, učiteljima, nastavnicima i pedagozima koji su dužni da našu djecu i nove naraštaje odgajaju na osnovama morala, lijepog ponašanja, čestitosti, radinosti i poštenja. Zato će ova knjiga dobro doći našoj čitalačkoj javnosti i to je razlog više davanju preporuka za njeno štampanje.

                                Prof.dr.hfz. Safvet Halilović

                    U  V  O  D

  
                        Islam je cjelokupan sistem koji regulira sve
                        segmente ljudskog života, tako obuhvatan,
                        povezan i isprepleten da pokriva sve čovje-
                        kove iskonske potrebe. Islam nije samo čisto
                        emocionalno vjerovanje, otrgnuto od realnog domena ljudskog egzistiranja, već duboko
                        zadire i u sve sfere društvenog, socijalnog,
                        moralnog, političkog, vojnog, pravnog i drugih
                        aspekata ljudskog života.

    Islam ima svoje specifičnosti koje ga itekako značajno distanciraju od drugih ideologija, sistema i religija. Islam nije teologija, jer, uz vjerovanje, islam je i način života koji treba praktično primijeniti i nemože se svesti na tako usku oblast, što je inače slučaj sa teorijskim teološkim studijama. Otuda u islamu izgradnja vjerovanja nije tekla u vidu nekakve teorije, ideologije ili dijalektike, već u formi živog, organskog sjedinjavanja i direktnog formiranja života koji se prakticira u samoj zajednici.

    Doista je islam ozbiljan, dinamičan i praktičan način života. On je i objavljen s ciljem da uredi život u njegovoj praktičnoj formi i da konkretnu stvarnost potčini svojim kriterijima. Buduci da dolazi od Nepogrešivog, zasnovan je na znanju, a ne neznanju; na savršenstvu, a ne neispravnosti; na snazi, a ne slabosti, i na mudrosti,
a ne hirovitom mišljenju. Sve koncepcije, vrijednosti, standardi, kriteriji, etika i moral proizilaze iz Njega samoga. Nije slučaj, kao u drugim sistemima, da sve to proizilazi od ljudi koji povjeravaju ljudskim bićima, a ne Svemogućem Allahu, pravo vlasti nad njima.

    Inače, islam, po svojoj prirodi, ne trpi predstavljanje samo kao duhovne i kulturološke kategorije, jer to odudara od njegove naravi i konačnog cilja. On nikada ne prerasta u čistu teoriju, već uvijek zadržava status dinamične realnosti.

    Potrebno je znati da, kako god je islam božanska vjera, on, u isto vrijeme, ima i božanski metod u djelovanju. On je u potpunom suglasju sa prirodom islama i zato nikako nije moguće odvojiti supstancu islama od njenog praktičnog metoda.

    Treba naglasiti da je islam, kako god je objavljen da promijeni idejnu koncepciju čovječanstva, i, sukladno tome, životnu stvarnost i svakodnevnicu, isto tako došao da promijeni metod i program kojim se ta koncepcija izgradjuje i kojim se mijenja ta životna stvarnost.

    Kur,an je objavljivan sukcesivno, kako bi se promjena te koncepcije mogla, na prirodan način i ostvariti: I kao Kur,an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo. (El-isra, ajet 106)

    Uloga božanskog metoda i programa je da nam pruži poseban način mišljenja, kojim ćemo se osloboditi svih vidova neislamskih mišljenja, koja trenutno dominiraju svijetom i sve izraženije prodiru u muslimansku kulturu, obrazovanje i svakodnevnicu.

    Mora se upozoriti da je katastrofalna zabluda nekih intelektualaca da se živo islamsko vjerovanje, koje mora imati potvrdu u dinamičnoj, progresivnoj životnoj stvarnosti, udalji od svoje prirode i pretvori u teoriju namijenjenu izučavanju i općem obrazovanju, samo zato da bi se bijednim i nesavršenim ljudskim teorijama suprotstavili nekakvom islamskom teorijom.

    Islam svoju ulogu može obaviti samo na sretnoj sintezi teorijskih uputstava i praktičnog djelovvanja, kako je primjećivao naš veliki intelektualac šehid Mustafa Busuladžić, potcrtavajući da se misija islama ne bi zadržala ni 14 godina, a kamoli 14 stoljeća, da nije bilo dosljedne sinteze izmedju riječi i djela Allahovog poslanika Muhameda s.a.v.s. Čovječanstvo, naročito u ovom vremenu, ne želi slušati samo učenje, bez potvrde u praktičnom životu.

    Prva generacija muslimana je to dobro znala i primijenila u svojoj svakodnevnici. Na žalost, kasnije generacije nisu mogle pratiti prethodne, pa je došlo do nesuglasja izmedju teoretskih promišljanja i praktičnog djelovanja. Kako to danas povratiti?

    Od današnjih muslimana se ne očekuje da čovječanstvu ponude nekakva vanredna materijalna i naučna dostignuća, jer je potrebno prilično puno vremena dostići Evropu i Zapad u tim segmentima. Potrebno je tražiti ono što nedostaje zapadnoj kulturi i civilizaciji. Ono što nedostaje zapadnoj kulturi i civilizaciji jeste nepatvoreno vjerovanje (aqida) i nepogrješivi, božanski metod i program (menhedž) koji će savremenom povječanstvu omogućiti čuvanje materijalnih i naučnih dostignuća pod drugom koncepcijom koja će udovoljavati potrebama ljudske prirode. Ta aqida i taj menhedž se moraju praktično primijeniti u ljudskom društvu.

    Današnji ljudi, bez obzira na visok stupanj nauke i tehnike, robuju jedni drugima. Ustvari, u svakom drugom sistemu – izuzev islamskog _ ljudi na ovaj ili onaj način robuju jedni drugima. Oni jedni druge, istina, ne čine gospodarima u onom primitivnom, prostom obliku, već se to manifestira u formi uzimanja prava ustanovljena različitih koncepata i vrijednosti, propisa i zakona, organizacija i sistema, te u formi onoga što Allah Uzvišeni nije dopustio. Jedino se u islamu ljudi ne pokoravaju ljudima. Oni robuju samo Rabbu, jedino od Njega primaju naredbe i samo se Njemu pokoravaju. To je taj novi koncept koji mi možemo ponuditi čovječanstvu.

Taj koncept je utemeljen na originalnoj Allahovoj riječi – Kur,anu i na sunetu
Allahovog Poslanika s.a.v.s. koji je samo jedna od manifestacija tog nepatvorenog izvora. Dolaskom Muhameda s.a.v.s., derogirani su svi ostali zakoni, što, eksplicite, Poslanik islama s.a.v.s., podvlači Omeru b.el-Hattabu, r.a., naredjujući mu da ostavi  stranicu Tevrata koju je držao u ruci, rekavši:

    “Tako mi Allaha, da je Musa živ, tu medju vama, mene bi slijedio.”
            (Hadis bilježi Ebu Jala el-Mevsili u Musnedu od Džabira r.a.)

    Tako je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nastojao formirati, kako primjećuje šehid Sejjid Qutb, generaciju čistog srca, nepomućena razuma i misli, te jasne svijesti. Nastojao ju je izvorno formirati, bez ikakvog spoljnog utjecaja, koji bi dolazio izvan božanskog pravca, što je jedino Kur,an mogao garantirati.
    (Sejjid Qutb, Znakovi na putu, Muftijstvo tuzlansko, Tuzla, 1996,str.13)

    Islam poznaje samo dva društva: islamsko i neislamsko. Islamsko je ono u kojem se islam primjenjuje u cjelini, na svim nivoima i u svim segmentima: na idejnom, u području ibadeta, zakonodavstva, poretka, ekonomije, politike, morala, bontona...Nije islamsko društvo ono koje se sastoji od ljudi koji sami sebe nazivaju muslimanima ili se samo radjaju u islamu, dok njihov zakon nije šerijat, pa makar svi njegovi članovi obavljali namaz, postili ramazan i obavljali hadž. Islamsko društvo nije ni ono koje sebi njegovi članovi projiciraju u glavi, na temelju svojih predodžbi, a ne na temelju stvarne Allahove riječi i jasne prakse Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

    Neislamsko ili džahilijetsko društvo nekada poprima oblik apsolutnog negiranja islama i svega što je islamsko, a historiju objašnjava na dijalektičko-materijalistički način. Nekada se izražava kroz društvo koje ne poriče Allahovu egzistenciju, ali mu dodjeljuje samo nebesko carstvo isključujući ga iz zemaljskog carstva. Otuda ne primjenjuju Njegov šerijat za uredjenje ovosvjetskog života i svoje svakodnevnice i ne drže se onih vrijednosti i kriterija koje je on učinio postojanim i trajnim za ljudski život. Takvo društvo dopušta da ljudi obožavaju Allaha, dž.š. u džamijama, ali im zabranjuje da se zalažu i zagovaraju primjenu šerijata u svom cjelokupnom životu. Na taj način takvo društvo negira ili zanemaruje Allahovu, dž.š., supremaciju i dominantnost na Zemlji, o čemu Allah Uzvišeni jasno kaze:
“On je Bog i na nebu i na Zemlji”.         (Kur,an, sura: Ez-Zuhruf, ajet 84.)

    Vrhovna vlast u jednom društvu pripada jedino Uzvišenom Allahu, a odražava se u dominiranju Allahovog dž.š., šerijata. To je jedini oblik društvenog uredjenja u kojem se ljudi mogu istinski i u cjelosti osloboditi robovanja drugom čovjeku. Neophodno je istaći da se primjena šerijata nesmije svoditi samo na zakonske odredbe i regulative, kako, nažalost, danas neki shvataju, već šerijat obuhvata i poimanje svijeta. Metode i programe djelovanja, sisteme vrijednosti, kriterije, običaje, tradiciju, bonton i dr.

    Islam, kako god rješava najtajanstvenija pitanja ljudske zapitanosti, rješava i najobičnije i najbanalnije ljudske potrebe. Uzvišeni Allah ga je učinio kodeksom ljudskog ponašanja. Savršeno znajući čovjeka, njegove potrebe i aspiracije, savršeno mu je i pokazao put njegovog kretanja ovosvjetskom pozornicom i uputio ga ka sretnom utoku i završetku.

    Pored odgovora na tri najesencijalnija pitanja koja čovjeka nikada nisu prestala okupirati: odakle dolazi; šta je krajnji cilj njegovog postojanja i gdje će, na kraju, skončati, islam osvjetljava i najobičnije ljudske potrebe. To je na najbolji način ilustrirala jedna kršćanka koja je nedavno prešla na islam. Ona, naime, tvrdi da nije prešla na islam zahvaljujući nekim velikim studijama ili teoretskim razglabanjima, već shvatanju da je islam tako decidno i precizno odgovorio na najobičnije životne stvari i da, praktično, daje uputstva za sve štjo čovjek u životu radi. Ona napominje da je u kršćanstvu, npr. Bitan samo odnos prema Bogu, ali naše ponašanje u društvu moramo sami regulirati i ljudskim poimanjem definirati.

    I, doista, analizirajte: ima li i jedan segment ljudskog ponašanja da ga šerijat nije riješio i dao uputstva za njegovo realiziranje?! U islamu se zna kako se u svakom momentu treba ponašati prema muslimanu, prema nemuslimanu, prema prirodi, okolini, čak i životinjama. Zna se način sjedenja, ležanja, ustajanja, dolaska u društvo, odlaska iz društva, način prilaska osobi drugog spola, način konzumiran ja jela i pića... Čak i način vršenja fiziološke potrebe nije izostavljen: zna se tačno kako to izvršavati, šta proučiti prije ulaska u toalet, šta proučiti kada se izadje iz njega, kako se ponašati u toku samog izvršavanja fiziološke potrebe i sl.

    Neko će se, naravno, zapitati zašto je islam precizirao ama baš svaki pokret u životu čovjeka. Ako pratite naučna dostignuća, na to pitanje ćete dobiti i adekvatan odgovor i tek tada ćete ustanoviti: zašto ne piti vodu na jedan gutljaj, zašto ne spavati na trbuhu, zašto ne vršiti malu fiziološku potrebu stojeći, zašto je muškarcima zabranjeno nositi svilu i zlato i dr..?!

    Budući da Allahov Poslanik, s.a.v.s., od strane Gospodara svjetova nije došao dostaviti samo puko vjerovanje, već i svakodnevno djelovanje, mi se osjećamo obaveznim slijediti ga i u načinu njegovog ponašanja i kulture življenja, jer ćemo samo tako, primijeniti program koji je zacrtao Plemeniti Allah koji nam je kroz Poslanikovo s.a.v.s., djelovanje otkrio rješavanje svih životnih enigmi i problema.

    Uz to, slijedeći Poslanikov s.a.v.s., primjer u svim životnim situacijama, pa i kulturi ponašanja, mi, ustvari, drastično smanjujemo mogućnost pogrešaka u našim postupcima. Naime, Allahov Poslanik s.a.v.s., nije se ponašao u životu shodno svojim željama i prohtjevima, već shodno Allahovoj dž.š., koncepciji s kojom je On isključivo zadovoljan. To najbolje ilustrira hadis koji prenosi Abdullah b.Mesud,r.a: “Moj gospodar me odgojio i najbolji mi odgoj dao”!
        (Hadis bilježi Ibnus-Semani u djelu Edebul-imlai. Imam Es-Sujuti
        ocjenjuje ovo predanje autentičnim /Vidi: El-Džami,us-sagir, hadis
        broj 310, str. 25, izdanje: Darul-kutubil-,ilmijje, Bejrut, 1990/ Šejh
        Muhammed Nasiruddin el-Albani ovo predanje smatra slabim. /Vidi:
        Da,iful-Džami,is-sagiri ve zijadetuhu, hadis br. 249, str. 36, izdanje
        El-Mektebul-islami, Bejrut, 1990/.

    Stoga, Allahh Uzvišeni slijedjenje Poslanika s.a.v.s. Vezuje za Svoju milost i nagradu koju će ljudima dati: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji Allaha često spominje.”                    (Kur,an, sura: El-Ahzab, ajer 21)

    Smatrajući da su kultura ponašanja i bonton, na način kako je to činio Allahov poslanik Muhamed s.a.v.s., veoma bitni za naše ukupno vjerovanje i svakodnevno djelovanje, na narednim stranicama ćemo ih tretirati i, koliko je moguće, osvijetliti. Ovo je jedan od modusa da našu pripadnost islamu dokažemo i primijenimo u našoj svakodnevnici.

    KULTURA PONASANJA PRILIKOM ODRZAVANJA HIGIJENE

   Abdest
   Kupanje
   Pranje ruku prije i poslije jela
   Jesti desnom rukom
   Izapiranje usta nakon jela
   Pranje zuba
   Sunnećenje
   Zabrana puhanja u hranu
   Zabrana konzumiranja pića iz zatvorene posude
   Stavljanje ruke ispred usta prilikom kihanja
   Postupak prilikom zijevanja
   Skracivanje brkova
   Uklanjanje dlaka ispod pazuha
   Uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta
   Podrezivanje nokata

 Pranje vodom nakon fiziološke potrebe
 Zabrana držanja pasa u kuci
 Zabrana bluda
 Na kraju

    kULTURA PONAŠANJA ZA VRIJEME JELA I PIĆA

Kultura ponašanja prije jela
Kultura ponasanja za vrijeme jela
 Proučiti Bismillu
 Jesti desnom rukom
 Jesti ispred sebe
 Jesti s tri prsta i oblizati ih nakon jela
 Ukoliko ispadne zalogaj, ne bacati ga, vec ga pojesti
  Ne puhati u hranu
 Ne konzu mirati vrelu hranu ili piće
 Ne piti u jednom dahu
 Ne piti stojeći
 Nepiti iz zlatnih i srebrenih posuda
 Ne jesti do sitosti
 Posluživati hranu ili piće zdesna
 Poslužilac pije posljednji
 Zabrana konzumiranja pića iz zatvorene posude
 Ne jesti licem spuštenim na tlo

                Kultura ponasanja nakon jela

 Oprati ruke
 Izaprati usta
 Zahvaliti Gospodaru svjetova
 Ostali propisi vezani za ponašanje prilikom jela i pića

            Kultura ponašanja prilikom oblačenja i obuvanja

 Pokrivanje žene
 Oblačenje muškarca
 Boja odjeće
 Oblačiti lijepu odjeću
 Preferirati desnu stranu prilikom oblačenja, a lijevu prilikom skidanja
 Šta proučiti kada se oblači odjeća
 Šta proučiti onome ko obuče novu odjeću
 Šta proučiti kada se skida ili odlaže odjeća
 Zabrana svile i zlata muškarcima
 Dozvola nošenja srebrnog prstena muškarcima
 Zabrana poistovjećivanja muške sa ženskom odjećom
 Zabrana puštanja odjeće iz oholosti
 Zabrana hodanja s jednom obuvenom nogom
 Na kraju

            Kultura ponašanja prilikom spavanja

 Abdestiti se i leći
 Leći na desnu stranu
 Zabrana ležanja na stomaku
 Staviti desnu ruku ispod obraza
 Dova prilikom lijeganja
 Zikr prije spavanja
 Vrijednost zikrullaha prilikom spavanja
 Učenje kur,anskih sura i ajeta
 El-Kafirun je zaštita od širka
 Ajetul-kursijom se štiti do svanuća
 Pregledati postelju prije spavanja
 Zabrana spavanja na balkonu ili krovu bez zaštite
 Dova ukoliko se osjeti strah ili nemir u snu
 Šta se uči nakon snovidjenja
 Probuditi se u posljednjoj trećini noći
 Dova kada ustanemo
 Na kraju

    Kultura ponašanja pri obavljanju fiziološke potrebe

 Šta proučiti prije ulaska u toalet
 Kojom nogom ući i izaći
 Ne okretati se prema kibli
 Pranje vodom nakon obavljene potrebe
 Pranje lijevom rukom
 Čuvanje od mokraće
 Pokuđenost obavljanja male fioziološke potrebe stojeći
 Nema zikra niti razgovora pri obavljanju fiziološke potrebe
 Zabrana obavljanja fiziološke potrebe po putevima i hladovima
 Zabrana obavljanja male fiziološke potrebe u stajaćoj vodi
 Šta proučiti nakon obavljene fiziološke potrebe

        Kultura ponasanja prilikom pozdrava

 Selam je prvi pozdrav na svijetu
 Selam je jedini Allahov pozdrav
 Selam je jedno od 99 Allahovih lijepih imena
 Kako nazvati selam
 Ima li merhaba svoje utemeljenje
 Ko prvi naziva selam
 Nazivanje selama prije bilo kakvog drugog razgovora
 Selam treba nazvati i pri dolasku i pri odlasku
 Nazivanje selama ukućanima
 Nazivanje selama sami sebi
 Nazivanje selama poznatim i nepoznatim
 Nazivanje selama ženama
 Nazivanje selama djeci
 Kako nazvati selam skupu kojem prisustvuju i muslimani i nemuslimani
 Kako pozdraviti nemuslimana
 Kako nemuslimanu odvratiti na selam
 Kako uputiti selam preko druge osobe i kako uzvratiti
 Kako odvratiti na selam u pismu
 Dali se selam može nazivati išaretom ruke ili glave
 Dali se treba rukovati, zagrliti ili poljubiti prilikom nazivanja selama
 Zabranjeno je rukovanje sa osobom drugog spola
 Zaključak

        Kultura ponašanja prilikom kihanja i zijevanja

 Šta treba izgovoriti onaj koji kihne
 Kome treba uputiti dovu nakon kihanja
 Šta reći onome koji kihne i kako će on odgovoriti
 Može li se blagosiljati nemusliman
 Koliko će se puta blagosloviti onaj koji kihne
 Kako kihati
 I zijevanje treba prigušiti
 Prilikom zijevanja ruku treba staviti na usta
 Zaključak

            Kultura ponašanja u braku

 Izbor supružnika
 Vidjeti supružnika prije braka
 Zaruka
 Zabranjeno je zaručivati osobu koja je već zaručena
 Čin vjenčanja
 Mehr – vjenčani dar
 Oglašavanje braka
 Velima – svadbena svečanost
 Treba se odazvati na svadbenu svečanost
 Šta, nakon vjenčanja, reći mladencima
 Klanjati dva rekata prije intimnog odnosa
 Pokazivanje ljubaznosti prema supruzi
 Staviti ruku na glavu supruge i proučiti dovu
 Šta treba proučiti prilikom prilaska ženi
 Voditi računa da se ne okrene prema Kibli
 Prije samog intimnog odnosa dužni smo izvršiti pripremu
 Koji je položaj prilikom intimnog čina dozvoljen
 Zabrana snošaja u stražnji, analni otvor
 Kupanje nakon intimnog odnosa
 Kako uzimati gusul
 Mora li se uzimati gusul nakon svakog intimnog odnosa
 Ko živi poligamnim životom, dali se mora kupati nakon prilaska
  svakoj supruzi
 Dali je dozvoljeno prirodno sprečavanje začeća za vrijeme intimknog odnosa
 Zabranjeno je drugima prenositi ono što se doživljava pri intimnom odnosu

            Kultura ponašanja muža prema ženi

 Lijep odnos prema ženi
 Razumijevati njihove potrebe i aspiracije
 Pomagati ženi u poslu
 Osiguravati opskrbu
 Biti pravedan prema ženama
 Kod djevice će boraviti sedam, a kod udavane tri dana
 Veća ljubav prema nekim ženama
 Ljubomora
 Muž ima obaveze prema ženi
 Ako ga tudja žena fascinira, to će nadoknaditi kod svoje supruge
 Kultura ponašanja žene prema mužu
 Pokornost
 Zahvalnost
 Bdije nad kućom i djecom
 Čuva svoj moral i imetak muža kada je odsutan
 Neće postiti bez dozvole muža
 Nepušta nikoga u kuću bez muževe dozvole
 Ne uznemirava muža
 Ne odbija ga
 Ne odbija, pa makar hljeb izgorio
 Uvjet za Dženet je i muževo zadovoljstvo
 Nema poslušnosti mužu u griješenju

    Kultura ponašanja prilikom razvoda braka

  Ako su trudne, muževi ih izdržavaju dok se ne porode
 Ako doje djecu, zaslužuju nagradu
 Svjedočenje u slučaju razvoda ili vraćanja
 Ženama se nesmije zabranjivati ponovna udaja za svoje muževe
 Koliko razvoda sa istom osobom je dozvoljeno
 Šta ako dodje do trećeg razvoda
 Muž nece tražiti nazad vjenčani dar
 Supruga će vratiti vjenčani dar ako je ona tražila razvod
 Puštanje supruge prije stupanja u intimni odnos
 Rastavit će se supružnici ukoliko se medjusobno optuže i prokunu
 Ukoliko se muž odvoji od supruge više od četiri mjeseca, dužan je razvesti
  se od nje
 Ukoliko muž nestane, može li doći do razvoda braka
 Na kraju

                Kultura ponašanja prema djeci

 Kultura ponašanja prije rodjenja djeteta
 Izbor oca i majke
 Fizičko i psihičko zdravlje roditelja
 Respektabilno porijeklo i intelektualna zrelost supružnika
 Pridržavanje islamskih pravila prilikom intimnog odnosa
 Udaljavanje od bluda
 Kultura ponašanja prilikom rodjenja djeteta
 Proučiti ezan na desno, a ikamet na lijevo uho
 Tahnik
 Akika
 Brijanje glave
 Nadijevanje lijepog imena
 Sunnećenje muške djece
 Zahvala Allahu na novorodjenčetu
 Odgoj djeteta
 Odgoj u sferi akaida/vjerovanja

            Odgoj u sferi ibadeta

    Namaz
 Kada otpočeti s naredbom za namaz
 Poučavanje djeteta namazu
 Kažnjavanje za propuštanje namaza
 Navikavanje djeteta na džuma-namaz
 Navikavanje djeteta na noćni namaz
 Privikavanje djece na istihara-namaz
 Privikavanje djece na bajram-namaz
Post
Hadž
Zekjat

                Društveni odgoj

 Odgoj u sferi ahlaka
 Odgoj u emocionalnoj i sentimentalnoj sferi
 Intelektualni odgoj
 Tjelesni odgoj
 Plivanje, gadjanje i jahanje
 Sportska natjecanja medju djecom
 Igranje odraslih s djecom
 Igranje djece s drugom djecom
 Zdravstveni odgoj
 Zaključak

        Kultura ponašanja prema roditeljima

 Poslušnost i zahvalnost roditeljima
 Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja
 Jedan od uvjeta za ulazak u Dženet je dobročinstvo prema roditeljima
 Dobročinstvo prema roditeljima je jedno od najdražih djela Uzvišenom Allahu
 Pažnjom prema njima se, uistinu, može Džennet zaraditi
 Poslušnost prema roditeljima garantira druženje sa poslanicima, šehidima i
  iskrenima na Sudnjem danu
 Nemoguće je odužiti se roditeljima
 Traženje oprosta jedan je od vidova zahvalnosti roditeljima
 Pokušaji činjenja dobročinstva roditeljima
 Dobročinstvo prema roditeljima produžava život
 Poseban respekt prema majci
 Nema hidžre ni džihada bez dozvole roditelja
 Neposlušnost roditeljima je jedan od najvećih grijeha
 Suza roditelja je težak grijeh
 Neposlušnost roditeljima uskraćuje ulazak u Džennet
 Neposlušnost prema roditeljima rezultira raznim neugodnostima
 Jedan primjer neposlušnosti roditeljima
 Dobročinstvo prema roditeljima, pa makar bili i nemuslimani
. Angažiranje djeteta na približavanju islama roditeljima
. Dobročinstvo prema roditeljima i nakon njihove smrti
. Činiti dobro i prijateljima roditelja
. Poslušnost prema roditeljima se preferira i nad dobrovoljnim namazom
. Zaključak

            Kultura ponašanja prema rodbini

 Kur,anski podsticaj na čuvanje rodbinskih veza
 Poslanik, s.a.v.s. Podstiče na paznju prema rodbini
 Allah je s onima koji održavaju rodbinske veze
 Pažnja prema rodbini dolazi odmah nakon roditelja
 Posjećivanje rodbine uvodi u Dzennet, a udaljava od Džehennema
 Allahu je njegovanje rodbinskih veza jedno od naj
  dražih djela
 Pažnja prema rodbini povećava nafaku i produžava život
 Materijalno potpomaganje rodbine
 Za sadaku datu rodbini dvostruka je nagrada
 Tetka je na stepenu majke
 Održavanje rodbinskih veza i sa nemuslimanima
 Prekidanje rodbinskih veza Allahu je jedno od najmržih djela
 Allahovo prokletstvo je na onima koji prekidaju rodbinske veze
 Onaj koji prekida rodbinske odnose neće ući u Džennet
 Allah dž.š. nespušta milost na one koji prekidaju rodbinske veze
 Djela se ne primaju od onih koji prekidaju rodbinske veze
 Za prekidanje rodbinskih veza kazna je i na dunjaluku i na ahiretu
 Za prekidanje rodbinskih odnosa kazna stiže vrlo brzo
 Pravilno postupa onaj koji koji njeguje veze i onda kada se one prekidaju
 Zaključak

            Kultura ponasanja prema susjedima

 Džibrilovo oporučivanje susjeda
 Tri su grupacije susjeda
 Lijep odnos prema susjedu u direktnoj je vezi sa vjerom u Allaha i Sudnji dan
 Potvrda imana je u dobročinstvu prema susjedu
 Najbolji je onaj koji ima najljepši odnos prema susjedu
 Sreća je u dobrom susjedu
 Lijep odnos prema susjedu produžava životni vijek
 Susjed ima prioritet u kupovini kuće ili zemlje
 Preporuka čašćenja komšiluka
 Zabrana uznemiravanja susjeda
 Nije vjernik onaj koji zanoći sit, a njegov susjed gladan
 Ko je susjed
 Koji susjed ima prioritet
 Dobar odnos i prema susjedu nemuslimanu
 Poseban respekt prema susjedovoj supruzi
 Primjer lijepog odnosa prema susjedu

            Kultura ponasanja na sijelu i u društvu

 Ne ulazi ukuću bez dozvole
 Selam prilikom dolaska na sijelo i prilikom odlaska
 Sjedanje gdje ima slobodno mjesto
 Ne sjedati usred sijela
 Ne dizati nekoga radi sjedanja na njegovo mjesto
 Ne razdvajati dvije osobe bez njihove dozvole
 Onaj ko napusti svoje mjesto ima najveće pravo na njega

 Nema sašaptavanja dvojice, bez trećega
 Ukoliko se ogovara, napustiti sijelo ili stati na stranu onoga koji je ogovaran
 Zabrana imitiranja drugih
 Zabrana prenošenja tuđih riječi
 Šta činiti kada se nađemo na putu ili javnom mjestu
 Ostala pravila u vezi sa sijelima i druženjem
 Ne zaboraviti spomenuti Allaha dž.š.
 Dova na završetku sijela

    Kultura ponašanja prilikom ugošćavanja i gostoprimstva

 Ugošćavanje se stavlja u ravan imana
 Koliko traje ugošćavanje
 Domaćin je dužan imati postelju za musafira
 Voditi računa koga ugostiti
 Obaveza je odazvati se na poziv
 Daljina nesmije biti razlog odbijanja poziva
 Kome se odazvati kada dobijemo dva poziva
 Post nas ne treba spriječiti u odazivanju na poziv
 Gost ntreba imati mjeru
 Nepraviti razliku izmedju bogatih i siromašnih
 Odazvati se tačno na vrijeme
 Požuriti sa serviranjem hrane
 Ne žuriti sa uklanjanjem hrane
 O čemu domaćin upoznaje goste
 Kada će domaćin prati ruke prilikom jela
 Koju dovu proučiti domaćinu
 Musafira treba ispratiti do ulaza

            Kultura ponašanja na putovanju

 Savjetovanje prije putovanja
 Istihara
 Pripreme za put
 Klanjanje dva rekata
 Krenuti na put ranim jutrom u četvrtak
 Šta kažu oni koji se rastaju
 Dova musafira se prima
 Dova za put
 Zabrana putovanja ženi bez mahrame
 Pokudjenost individualnog putovanja
 Izabrati emira – vodju puta

 Skraćivanje farz-namaza
 Namaz za vrijeme vožnje
 Šta se uči prilikom uspinjanja i spuštanja
 Šta se prouči kada se dodje u neko mjesto
 Požuriti s povratkom kući
 Vratiti se kući danju
 Šta proučiti vraćajući se kući
 Klanjati dva rekata u džamiji prije ulaska u kuću

    Kultura ponašanja pri kupoprodaji i ekonomskom poslovanju

 Podsticaj na privređivanje i kupoprodaju
 Čuvanje od sumnjivog
 Zabrana uzimanja kamate
 Iskrenost u kupoprodaji
 Ispravno mjerenje je emanet
 Kako mjeriti i vagati
 Opasnost krivog zaklinjanja
 Zabrana varanja
 Zabrana nadmetanja na cijenu
 Zabrana monopola
 Zabrana prodaje hrane prije preuzimanja
 Zabrana prodaje alkohola, strvi, svinja i kipova
 Zabrana kupoprodaje u džamiji
 Kada je dozvoljeno odustati od pogodbe
 Berićet je u istini
 Berićet je u ranjenju
 Odgadjanje ili praštanje duga

                Kultura ponasanja u džamiji

 Podsticaj na posjećivanja džamija
 Priprema za odlazak u džamiju
 Polazak u džamiju
 Ulazak u džamiju
 Dova
 Nazivanje selama
 Pokudjenost prelaska preko ramena klanjača i njihovo razdvajanje
 Pokudjenost prelaska ispred klanjača
 Tehijetul-mesdžid
 Vrijednost boravka u džamiji
 Neće razdvajati  dvojicu ljudi
 Neće dizati osobu sa njenog mjesta
 Ko ima najveće pravo na mjesto u džamiji
 Zadržavanje na mjestu gdje smo klanjali

 Okrenuti se prema Kibli
 Izbjegavanje dunjalučkog razgovora
 Ciljevi boravka u džamiji
 Popunjavanje i ravnjanje safova
 Disciplina i harmonija u džamiji
 Razgovor za vrijeme hutbe
 Zabrana kupoprodaje i oglašavanja u džamiji
 Postupak prilikom izlaska iz džamije

            Kultura ponašanja za vrijeme ramazana

 Analiziranje našeg odnosa spram Kur,ana
 Više druženja s Kur,anom
 Doživljaj ljepote posla
 Obaranje pogleda
 Čuvanje jezika
 Izbjegavanje pokuđenog
 Sustezanje ostalih dijelova tijela
 Kako uzvratiti na uvrede za vrijeme posta
 Ustajanje na sehur je berićet
 Požuriti sa iftarom
 Iftariti se hurmom ili vodom
 Posebna darežljivost
 Podijeliti sadakatul-fitr
 Pojačan ibadet u Kaderskoj noći
 Dova u Noći kaderskoj
 Angažiraniji ibadet posljednjih deset dana
 Kada početi djecu navikavati na post

            Kultura ponasanja za vrijeme bajrama

 Otkuda ime bajram
 Sta je smisao bajrama
 Utemeljenost bajrama i bajram-namaza
 Tretiranje bajram-namaza
 Način klanjanja bajram-namaza
 Nema namaza ni prije ni poslije bajram-namaza
 Oživljavanje bajramskih noći
 Dova uoči bajrama se prima
 Puno učiti tekbire
 Kupanje prije bajrama
 Mirisanje i oblačenje najljepše odjeće
 Pojesti nešto prije ramazanskog bajram-namaza, a ne činiti to prije kurban
  bajrama

 Otići na bajram-namaz jednim, a vratiti se drugim putem
 Kako čestitati bajram drugima
 Zaključak

            Kultura ponasanja u slučaju bolesti

 Moliti Allaha dž.š. za zdravlje
 Liječenje u slučaju bolesti
 Zabrana liječenja alkoholom
 Bolesniku se brišu grijesi
 Za oduzimanje vida nagrada je Dženet
 Bolesniku se ne prekidaju sevapi za učinjena djela
 Dužnost je obići bolesnika
 Podsticaj za obilazak bolesnika
 Treba zijaretiti i bolesnog nemuslimana
 Nagrada onome koji obidje bolesnika
 Šta se uči uz bolesnika
 Šta bolesnik uči
 Šta uči onaj koji je izgubio nadu u život
 Zabrana psovanja i proklinjanja bolesti
 Zabranjeno je tražiti smrt u bolesti
 Sažetak

            Kultura ponasanja kod smrti i dženaze

 Vjernik se često sjeća smrti
 Šta činiti na samrti
  Šta je obaveza prisutnih kada neko umre
 Šta je dozvoljeno prisutnim kada neko umre
 Šta je dužna rodbina umrlog
 Šta je zabranjeno rodbini umrle osobe
 Simptomi dobrog svršetka
 Pohvala umrle osobe
 Kupanje umrlog
 Umotavanje umrlog – ćefini
 Klanjanje, praćenje i nošenje dženaze
 Dzenaze-namaz
 Ukopavanje
 Šta se izgovara kada umrlog spuštamo u kabur
 Izražavanje saučešća
 Priprema hrane za porodicu umrlog
 Koju korist umrli ima od živog
 Posjećivanje kabura
 Šta je zabranjeno činiti uz kabur
 Novotarije u vezi sa dženazom

        Kultura  ponašanja u različitim prilikama

 Ponašanje prema učenim i starijim osobama
 Ponašanje prema mladjima
 Ponašanje prema jetimima i udovicama
 Ponašanje prema nevjernicima
 Ponašanje prema životinjama
 Ponašanje prema prirodi
 Ponašanje na javnim mjestima
 Zaključak
 Korištena literatura
 Periodika
 Bilješka o autoru