Mudro-poučno

Zbirka tekstova vezanih za temu "Mudro-poučno"

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.'' El-Bekare, 1-4

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone." Et-Tevbe, 36.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Reci: 'O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!'... '' Al Imran, 26.

Hadis
''Ko na neko mjesto postavi osobu za koju zna da od nje ima druga sposobnija osoba, neka zna da je izdao Allaha i Poslanika!''

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Thu, 07/11/2019 - 14:39

Kur'anski ajet
''Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je.'' Et-Tevbe, 97.

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Kada neko hvali griješnog razvratnika, Allah, dž.š., se na njega srdi.''

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Sun, 02/24/2019 - 16:24

Kur'anski ajet
''A da smo Mi njima naredili: “Poubijajte se!” – ili: “Iselite se iz zavičaja svog!”, malo ko od njih bi to učinio.'' En-Nisa, 66.

Hadis
Prilikom napuštanja Mekke i polaska put hidžre, Poslanik, a.s., se okrenuo prema svom rodnom gradu i rekao: ''Nema mi ljepšeg ni dražeg grada od tebe! Da me tvoji stanovnici nisu protjerali iz tebe, nikada te ne bih napustio!"

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Mon, 02/04/2019 - 12:10

Kur'anski ajet
''Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: 'Ne brini se, Allah je s nama!', pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar.'' Et-Tevbe, 40.

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Mon, 12/17/2018 - 15:11

Kur'anski ajet
''Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo – na licima su im znaci, tragovi od padanja

Sedmični ajet, hadis, mudrost suad.h Sun, 10/14/2018 - 20:45

Kur'anski ajet
''Imetak i sinovi su ukras ovog svijeta, a trajno dobra djela su najbolje što tvoj Gospodar nagrađuje i najbolje u što se čovjek može nadati.'' El-Kehf, 46.

Hadis
''Na Sudnjem danu će za pojedinim ići dobra djela kao brda. Čovjek će zapitati: ''Šta je ovo?'' Tada će mu se reći: ''Ovo su sevabi od dova tvoga djeteta kojom je molio da ti se oproste‘grijesi''.