Hadisi Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., o hadždžu

1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: „Čuo sam Allahovog poslanika, a.s., da kaže: ‘Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući) bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila‘…“
2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Doista je Kaba jedan od stubova Islama, pa ko obavi hadždž ili umru, on zadobije garanciju kod Allaha – ako umre uvede ga u Džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici vrati ga sa nagradom i plijenom.“
3. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Borac na Allahovom putu, hadždžija i onaj koji obavlja umru su Allahova delegacija – ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša!“
4. Džabir, r.a, prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Za primljen hadždž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta!“ Prisutni su upitali: “Koji je to primljen hadždž, Allahov poslaniče?” Odgovorio je: “Onaj u kome je hadždžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju!” U drugoj predaji stoji: “...i nazivao ljudima selam!”
5. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Poslanik, a.s., bio upitan: “Koja djela su najvrijednija?” Allahov poslanik, a.s., odgovorio je: “Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika!” Ponovo je upitan: “A koje onda?” Odgovorio je: “Borba na Allahovom putu!” Nakon toga, ponovo je upitan: “A koje onda?” Odgovorio je: “Propisno obavljen i kod Allaha primljen hadždž!”
6. Abdullah b. Džerad, r.a, prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Obavljajte hadždž, jer on čisti grijehe, kao što voda čisti prljavštinu!”
7. Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s, rekao: “Obavljajte hadždž i umru, jer vam oni odstranjuju siromaštvo i grijehe, kao što kovački mijeh odstranjuje u kovačnici trošku rude željeza, zlata i srebra. Za hadždž primljen kod Allaha nema druge nagrade osim Dženneta!”
8. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: “Umra do umre je otkupljenje od grijeha počinjenih između njih, a za uredno izvršen i primljen hadždž nema druge nagrade osim Dženneta!”
9. Burejde, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Trošenje imetka na putu za hadždž je kao i trošenje u borbi na Allahovom putu – nagrađuje se sedamstotina puta!”
10. Abdullah b. Amr, r.a, kaže: “Čuo sam Allahovog poslanika, a.s., da je rekao: ‘Ko tavaf (obilazak oko Kabe) učini i klanja dva rekata namaza, ima nagradu kao da je roba oslobodio!’...”
11. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: “Nema nijednog muslimana koji zanoći sa grijesima, a krene u džihad na Allahovom putu, ili na hadždž puno spominjući La ilahe illallah, Allahu ekber i Lebbejkellahumme lebbejk, a da ne osvane bez grijeha!”
12. Džabir, r.a, prenosi da je Muhammed, a.s., rekao: “Ko umre odlazeći u Mekku ili vraćajući se iz nje, neće biti podvrgnut pregledu niti obračunu (na Sudnjem danu) ili će mu biti oprošteno!”
13. Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., Allaha molio: “Moj Allahu, oprosti hadždžiji i onome za koga hadždžija bude oprost od grijeha tražio!”
14. Džabir, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Uzmite od mene obrede hadždža!“
15. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Svaki dan Allah spusti na hadždžije u Mesdžidul-haramu 120 milosti: 60 za one koji tavaf (obilazak oko Kabe) čine, 40 za one koji klanjaju i 20 za one koji posmatraju!“
16. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Hadždžija nikada neće osiromašiti!“
17. Aiša, r.a, supruga Vjerovjesnika, a.s., prenosi da je on rekao: „Ni u jednom drugom danu Allah ne oslobađa svoje robove od džehennemske vatre, kao što to učini na dan Arefata!“
18. Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Šejtan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijedenim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeća na dan Arefata i to zbog toga što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!“
19. Hasan b. Ali, r.a, kaže: „Jedan čovjek je došao Vjerovjesniku, a.s., i rekao mu: ‘Ja sam plašljiv i slab!‘ On mu je rekao: ‘Prihvati onda džihad koji bodlje nema. To je hadždž!‘…“
20. Ummu Selema, r.a, majka pravovjernih, prenosi od Resulullaha, a.s., da je rekao: „Hadždž je džihad svakog slabog!“
21. Ebu Hurejre, r.a, prenio je od Poslanika, a.s., hadis u kome kaže: „Hadždž i umra su džihad za starog, slabog i žene!“
22. Aiša, r.a, je rekla: „Allahov poslaniče, mi smatramo džihad najvrijednijim djelom, pa zašto se ne idemo boriti na Allahovom putu!?“ „Ne“, odgovori Poslanik, a.s. „Najbolji džihad za vas je obavljen bez griješenja i kod Allaha primljen hadždž!“
23. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Ženama je zabranjeno dok su u ihramu, oblačiti rukavice, prekrivati lice i oblačiti haljinu obojenu mirišljavom bojom. Po izlasku iz ihrama ona može oblačiti odjeću kakvu želi, nositi svilenu haljinu, košulju, gaće i nakit.“
24. Aiša, r.a, kaže: „Došla sam u Mekku i pošto sam imala menstruaciju nisam tavaf (obilazak oko Kabe) činila a ni sa'j (užurbani hod) izmedu Safe i Merve. Nakon toga sam se potužila Vjerovjesniku, a.s., koji mi je rekao: ‘Radi onako kako radi svaki hadždžija, izuzev tavafa (obilaska oko Kabe), dok ne budeš čista‘…“
25. Aiša, r.a, takođe, kaže: „Namirisala sam Allahovog poslanika, a.s., prilikom njegovog stupanja i prilikom njegovog izlaska iz ihrama, i to prije nego je izvršio tavaf (obilazak oko Kabe).“
26. Ebu Bekr, r.a, prenosi da je Muhammed, a.s., upitan: „Koji hadždž je najvrijedniji?“ Odgovorio je: „Onaj u kome se telbija (izgovaranje riječi: Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Innel-hamde ven-ni'mete leke vel-mulk. La šerike lek) uči naglas i u kome se zakolje kurban!“
27. Zejd b. Halid el-Džuheni, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: „Došao mi je Džibril i kazao: ‘Naredi ashabima neka podignu svoje glasove prilikom izgovaranja telbije, jer je ona jedan od simbola hadždža‘…“
28. Sehl b. Sa'd, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Kada hadždžija naglas izgovori telbiju, zajedno sa njim, sve na njegovoj i desnoj i lijevoj strani, i kamen, i stablo, i pijesak, pa čak i zemlja, izgovore telbiju!“
29. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je tekst telbije koju je Poslanik, a.s., izgovarao glasio: „Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Innel-hamde ven-ni'mete leke vel-mulk. La šerike lek!“ (Odazivam ti se, Allahu, odazivam! Odazivam Ti se, koji nemaš sudruga! Odazivam Ti se! Tebi pripada svaka hvala, blagodati i vlast! Ti nemaš sudruga!)
30. Abdullah b. Abbas, r.a, kaže: “Vjerovjesnik, a.s., nije prestajao sa učenjem telbije dok nije počeo bacati kamenčiće na Akabi!”
31. Abdullah b. Omer, r.a, je rekao: “Allahov poslanik, a.s., je došavši u Mekku, nakon obilaska Kabe sedam puta, klanjao dva rekjata iza Mekami-Ibrahima!”
32. Abdullah b. Abbas, r.a., veli: “Vjerovjesnik, a.s., je došao u Mekku, obavio tavaf (obilazak oko Kabe), obavio sa'j (užurbani hod) između Safe i Merve, i nakon tog svog obilaska oko Kabe, nije se više približavao Kabi sve dok se nije vratio sa Arefata!”
33. Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: “Tavaf (obilazak oko Kabe) sliči klanjanju namaza, samo što prilikom tavafa (obilaska oko Kabe) možete razgovarati, pa ko tom prilikom bude htio govoriti, neka govori samo ono što je dobro!”
34. Abdullah b. Abbas, r.a, rekao je: “Vjerovjesnik, a.s., obilazio je oko Kabe na devi, i kada god bi došao do Crnog kamena, pokazao je na njega nečim što je imao kod sebe i izgovarao tekbir!”
35. Abis b. Rebi'a prenosi da je Omer, r.a, došao do Crnog kamena, poljubio ga i rekao: “Ja, doista, znam da si ti kamen koji ne može ni štetiti ni koristiti i da nisam vidio Allahovog poslanika, a.s., da te ljubi, ne bih te ni ja ljubio!”
36. Abdullah b. Abbas, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Allah će na Sudnjem danu proživjeti El-hadžerul-esved sa očima i jezikom, koji će svjedočiti onima koji su ga prilikom hadždža doticali!”
37. Ebu Ejjub el-Ensari, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., prilikom Oprosnog hadždža, spojio klanjanje akšama i jacije na Arefatu!
38. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, a.s., spojio akšam i jaciju na Muzdelifi sa proučenim ikametom za svaki od tih namaza između njih, a nakon toga, nije klanjao nikakvu nafilu!
39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: “Vjerovjesnik, a.s., se obrijao i jedna grupa njegovih ashaba, a neki od njih su samo kosu potkratili!”
40. Abdullah b. Abbas, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: “Prvih deset dana zul-hidždžeta, u kojima se vrše dobra djela, najdraži su dani Uzvišenom Allahu!” Upitali su: “Pa čak i od džihada na Allahovom putu?!” Odgovorio je: “Pa čak i od džihada na Allahovom putu, izuzev onoga čovjeka koji je otišao u njega sa svojim životom i imetkom, a, onda, ništa od toga ne vrati!”