Ramazanske dnevne dove

Dova: Prvi dan
Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me u iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svijetova, i pomiluj mi se u ovom danu o Pomilovatelju griješnih.
Hadis: Rekao je Poslanik, a.s.: ''Allah Uzvišeni je rekao: 'Sve što čovjek uradi to je njegovo, osim posta, on je Moj i Ja Sam njegova nagrada, i post je štit vjernikov na Sudnjem danu'...''

Dova: Drugi dan
Allahu moj, učini me ovog dana bliskim zadovoljstvu Tvome, udalji me u njemu od srdžbe i osvete Svoje, pomozi me u učenju ajeta Tvojih, tako Ti milosti o Najmilostiviji od milostivih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Kada (ummet) prekrši ugovor, Allah, dž.š., će učiniti da njima zagospodare njihovi neprijatelji.''

Dova: Treći dan
Allahu moj, opskrbi me u ovome danu razumom i budnošću, a udalji me od gluposti i ispraznosti i učini mi udjela u svim dobrima koja spustaš na robove Svoje, tako Ti Tvoje velikodušnosti, o Najdarežljiviji od darežljivih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Dovoljna je mahana čovjeku da vidi nedostatak kod drugih a da ga kod sebe ne vidi, i da druge kori zbog nečega od čega sam nije u stanju da se prođe, i da zamara onoga s kim sjedi nečim što ga ne interesuje.''

Dova: Četvrti dan
Allahu moj, ojačaj me u ovome danu u izvršenju Tvojih naredbi i opskrbi me slašću Tvojeg spominjanja i uspjehom zahvale na Tvoja davanja tako Ti plemenitosti Tvoje i tako Ti Tvojeg čuvanja, čuvaj me u njemu o Ti koji najbolje vidiš od nadgledača.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ko zna za grijeh svoga brata pa ga sakrije, Allah, dž.š., će na Sudnjem danu sakriti njegove grijehe.''

Dova: Peti dan
Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji oprost traže, i učini me od dobrih i poslušnih robova Svojih, i učini me od Tvojih evlija bliskih tako Ti Tvoje blagosti o Najmilostiviji od milostivih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ne tragajte za mahanama vjernika, zaista ko traži nedostatke vjernicima Allah, dž.š., traži njegove nedostatke, a čije mahane bude Allah, dž.š., tražio obrukat će ga pa makar se nalazio i u svojoj kući.''

Dova: Šesti dan
Allahu moj, ne ponizi me u njemu griješenjem prema Tebi, i ne udari me bičem osvete, udalji povode srdžbe Tvoje, tako Ti dobrote o Ti koji si krajnja želja onih koji žele.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ko grdi svoga brata zbog grijeha od kojeg se pokajao, neće umrijeti a da ne počini isti taj grijeh.''

Dova: Sedmi dan
Allahu moj, pomozi me u ovom danu u postu i ibadetu, i udalji me od poniženja i grijeha, i opskrbi me u njemu neprestanim spominjanjem Tvojim, tako Ti Tvoje pomoći o Uputitelju zalutalih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ukoliko te brat vjernik grdi zbog onoga što zna o tebi, ne grdi ga u vezi onoga što znaš o njemu, tako ćeš ti imati nagradu a on grijeh.''

Dova: Osmi dan
Allahu moj, pomozi me u ovom danu u samilosti prema siročadima, i na dijeljenje hrane sirotima, i na nazivanje selama Tvojim robovima, i na druženje sa plemenitim, o utočištu onih koji ga žele.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ko prevari brata muslimana uskratit će mu Allah, dž.š., blagodati opskrbe, upropastit će mu život i prepustit će ga samome sebi.

Dova: Deveti dan
Allahu moj, učini mi udio u Tvojoj opsežnoj milosti, i uputi me u ovom danu Svojim dokazima jasnim, i održi me na putu na kojem je Tvoje zadovoljstvo, tako Ti Tvoje naklonosti o željo onih koji čeznu.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Da li da vas obavijestim o najsnažnijem među vama? To je onaj koji vlada samim sobom prilikom srdžbe.''

Dova: Deseti dan
Allahu moj, učini me u ovom danu od onih koji se uzdaju u Tebe, i od pobjednika kod Tebe, i od Tebi bliskih, tako Ti Tvoje dobrote, o Svrho tražitelja.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Čovjek je vjere svoga prijatelja, zato neka svako od vas pazi ko će mu biti prijatelj.''

Dova: Jedanaesti dan
Allahu moj, omili mi u ovome danu dobročinstvo, a udalji me od grijeha i nepravde, i zabrani spram mene Svoju srdžbu i vatru uz pomoć Tvoju, o Pomagaču tražiteljima pomoći.
Hadis: ''Kada je Poslaniku, a.s., Uzvišeni Allah rekao: 'Tvoj će ummet ubrzo upasti u smutnju', upitaše ga: 'Šta je izlaz iz nje? ' On reče: 'Časna knjiga Božija, jer laž joj ne prilazi ni sprijeda ni straga, spuštena je od Mudrog, Hvaljenog. Ko god traži znanje mimo Kur'ana Allah će ga odvesti u zabludu'...''

Dova: Dvanaesti dan
Allahu moj, ukrasi me u ovom danu odjećom čednosti, i ogrni me odjećom zadovoljstva i dovoljnosti, učini me u njemu pravednim i nepristrasnim, učini me sigurnim od onoga od čega imam strah, tako Ti Tvoje nepogrješivosti o čuvatelju uplašenih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ti učiš Kur'an do trenutka kada te sprječava (od grijeha), kada te ne spriječi, dakle nisi ga ni učio.''

Dova: Trinaesti dan
Allahu moj, očisti me u ovome danu od niskosti, i učini me strpljivim u njemu na Tvoje odredbe i pospješi me na Bogobojaznost i druženje sa dobrima, tako Ti pomoći Tvoje, o Svjetlosti očiju nemoćnika.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Rekao je Allah, dž.š.: 'Ko nije zadovoljan Mojim određenjem i ko ne vjeruje u Moju sudbinu, pa neka traži drugog boga'...''

Dova: Četrnaesti dan
Allahu moj, ne kazni moje posrtaje u ovom danu, i pomozi mi da činim manje grijeha i grešaka, i ne izloži me nevoljama i štetama, tako Ti Tvoje veličanstvenosti, o Potpomagatelju predanika.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Najveća mudrost, nakon vjerovanja jeste naklonost prema ljudima i činjenje dobročinstva i dobrim i lošim ljudima.''

Dova: Petnaesti dan
Allahu moj, pomozi me u ovom danu na pokoravanje poniznih, i proširi mi grudi za pokajanje skrušenih, o Spokojstvu uplašenih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ko ne prihvati izvinjenje bez obzira da li je ono opravdano ili ne, neće biti kod mene pored izvora Havda na Sudnjem danu.'' Također je rekao: ''Čuvaj se onoga zbog čega se moraš izvinjavati, jer u tome je skriveni širk.''

Dova: Šesnaesti dan
Allahu moj, učini me prijateljem dobrih, a odvoji me od loših, i odredi me Svojom milošću u vječnu kuću, tako Ti Tvoje Božanstvenosti, o Gospodaru svijetova.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Čini dobro i onome koji ga zaslužuje i onome koji ga ne zaslužuje, ukoliko ga učiniš onome ko ga ne zaslužuje, znaj da ga ti zaslužuješ.''

Dova: Sedamnaesti dan
Allahu moj, uputi me u ovom danu na činjenje dobra, i ispuni mi u njemu potrebe i želje, o Ti Koji nemaš potrebu za molbom i objašnjenjima, o Znalče onoga što je u grudima stanovnika svijetova, i blagoslovi Muhammeda i njegovu Časnu porodicu.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Za tebe nema dobra u druženju sa čovjekom koji ti ne želi ono što želi sebi. Najbolji je prijatelj onaj koji se malo protivi i puno se slaže.''

Dova: Osamnaesti dan
Allahu moj, učini me svjesnim blagodati prilikom zore, i osvjetli srce moje svjetlošću mjeseca ramazana, o Osvjetlitelju srca onih koji su Te spoznali.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ne potcjenjuj nijedno dobročinstvo pa makar to bilo nasmijano lice prilikom susreta s bratom.''

Dova: Devetnaesti dan
Allahu moj, udjeli mi ovoga dana puno njegovih blagodati, i olakšaj mi put sticanja dobara, i ne liši me u njemu primanja njegovih dobara, o upućivaču prema istini jasnoj.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Ušao je čovjek u Džennet zahvaljujući tome što je sklonio trnovitu granu sa puta kojim prolaze vjernici.''

Dova: Dvadeseti dan
Allahu moj, otvori mi u ovome danu džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur'ana, o Ti Koji spustaš spokoj na srca vjernika.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Mrzak je Allahu, dž.š., slabi vjernik koji nema vjere. Upitaše ga: 'Koji vjernik nema vjere?'a on reče: 'Onaj koji ne sprječava činjenje loših djela'... ''

Dova: Dvadesetprvi dan
Allahu moj, uputi me u ovom danu ka zadovoljstvu Svojem, ne daj šejtanu puta ka meni, a učini Džennet stjecištem mojim, o Namiritelju potreba onih koji traže.
Hadis Poslanika, a.s.: Vjernik koji se druži s ljudima i podnosi njihova uznemiravanja bolji je od vjernika koji se ne druži s ljudima i ne podnosi njihova uznemiravanja.

Dova: Dvadesetdrugi dan
Allahu moj, otvori mi u ovom danu vrata Tvoga izobilja, i spusti na mene Tvoje blagodati, i pomozi me u stizanju do Tvojeg zadovoljstva, i naseli me usred Dženneta, o Odazivatelju na poziv uznemirenih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Uljepšaj ponašanje s onim s kojim se družiš bit ćeš musliman.''

Dova: Dvadesetreći dan
Allahu moj, očisti me u ovom danu od grijeha i nedostataka, a srce mi oplemeni istinskom Bogobojaznošću, o Ti Koji prelaziš preko propusta griješničkih.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Čovjek koji je pristrasan ili su za njim pristrasni odvezao je uzicu vjerovanja sa svoga vrata.''

Dova: Dvadesetčetvrti dan
Allahu moj, tražim u ovom danu ono što će Te zadovoljiti, a utječem Ti se od onoga što će Te uvrijediti, i podari mi uspjeh da Ti se pokoravam, i da ne budem jogunast, o Udjelitelju onima koji traže.
Hadis: Poslanik, a.s., kaže: ''Ukazivanje prijateljstva i naklonosti prema ljudima, nakon vjere u Allaha, dž.š., je još jedan pokazatelj razuma.

Dova: Dvadesetpeti dan
Allahu moj, učini me ovoga dana ljubiteljem prijatelja a dušmaninom neprijatelja Tvojih, i učini me sljedbenikom staze Dočetku poslanika Tvojih, o Čuvaru poslaničkih srca.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Nije od nas ko poziva fanatizmu, nije od nas ko ratuje zbog fanatizma i nije od nas ko umre u fanatizmu.''

Dova: Dvadesetšesti dan
Allahu moj, učini mi ovoga dana trud hvale vrijednim, grijehe oproštenim, djela prihvaćenim, nedostatke pokrivenim, o Ti koji najbolje čuješ od onih koji čuju.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Svako ko voli da ga ljudi dvore dok on sjedi, mjesto mu je u Džehennemu.''

Dova: Dvadesetsedmi dan
Allahu moj, opskrbi me danas vrijednošću Noći Kadra, i preobrati moje teškoće u lahkoće, primi moju ispriku i oprosti mi grijehe, o Milostivi prema robovima dobrim.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Želite li da vas obavjestim o nečemu što je po stepenu iznad posta, namaz i zekata? Izmirivanje među ljudima koji su u neslozi. Zaista razdor među ljudima upropaštava.''

Dova: Dvadesetosmi dan
Allahu moj, učini me uspješnim u vršenju dobrovoljnih poslova, i počasti me ispunjenjem mojih traženja, i učini me danas od Tebi bliskih, o Ti kojeg navaljivanje upornih ne čini zaokupljenim.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Najomiljenije djelo kod Uzvišenog Allaha, dž.š., jeste da obraduješ vjernika, da mu utoliš glad ili odagnaš od njega žalost.

Dova: Dvadesetdeveti dan
Allahu moj, obaspi me ovoga dana milošću, opskrbi me uspjehom i negriješenjem i čistoćom srca od tmina zabluda i klevetanja, o Milostivi za robove Svoje, vjernike.
Hadis Poslanika, a.s.: ''Kod koga se ne nađu tri svojstva djela mu nisu potpuna: pobožnost koja ga čuva od neposlušnosti Allahu, dž.š., tolerantnost prema ljudima i blagost kojom odbija neznanje neznalice (tj. njegovo loše postupanje).''