Ikrar-dova za hadžije IKB-a

U nedjelju, 07. oktobra, nakon klanjanja podne-namaza, u mesdžidu IKB-a upriličen je prigodan program i učenje ikrar-dove za naše ovogodišnje hadžije. Trinaest hadžija našeg džemata, uz Allahovu pomoć, će ove godine obaviti ovu islamsku dužnost i biti naši ambasadori na hadždžu. Nakon ove prigode, ovogodišnje hadžije su počastili sve prisutne zakuskom u restoranu IKB-a, te tako zajednički podijelili veliku radost u povodu odlaska u Mekku kako bi obavili peti islamski šart, obavljanje hadždža.

Prezentacija "Hadždž 2012."

U subotu, 06. oktobra, u 19 sati IKB priredio je prezentaciju hadždža pod nazivom "Hadždž 2012." prilikom koje su prisutni imali priliku da se upoznaju sa osnovama ovog islamskog obreda. Ovogodišnjim hadžijama smo uručili po jednu skriptu o obredima hadždža kao i savjetima za hadždž. Prezentacija je imala za cilj približavanje propisa ovog obreda našim ovogodišnjim hadžijama, te tako olakša sami čin obreda. Stoga molimo Allaha, dž.š., da hadžijama učini hadždž mebrur - primljen, kao i našu prezentaciju od velike pomoći. Amin!

O kurbanu

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š.
Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i hadisa Božijeg poslanika.
Uzvišeni veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.” (El-Kevser, 1.-3.)

Savjeti hadžijama pred odlazak na hadždž

Odlazak na hadždž je najznačajniji događaj u životu svakog vjernika. Da bi se ovaj obred obavio što je moguće potpunije i ispravno, potrebno je ozbiljno se pripremiti. U tu svrhu Vam želimo uputiti nekoliko savjeta iz svog iskustva i iskustva drugih hadžija.

Provoditi što više slobodnog vremena u ibadetu
Provodite što više slobodnog vremena u ibadetu, učenju Kur’ana, obavljanju dnevnih propisanih namaza, zikru i upućivanju dova Uzvišenom Stvoritelju. To okrepljuje dušu i liječi srce, umirujuće djeluje na cjelokupno biće i učvršćuje iman.

Pregled obreda hadždža

1. Definicija hadždža
Jezičko značenje:
Riječ hadždž znači cilj, svrha, namjera (ar. kasd).
Terminološko značenje:
Hadždž je namjera i putovanje u Mekku s ciljem obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uslovima.

2. Status hadždža

Hadisi Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., o hadždžu

1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: „Čuo sam Allahovog poslanika, a.s., da kaže: ‘Ko hadždž obavi u ime Allaha, nemajući spolni odnos sa ženom, niti učini neki grijeh, vratiće se (kući) bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila‘…“
2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: „Doista je Kaba jedan od stubova Islama, pa ko obavi hadždž ili umru, on zadobije garanciju kod Allaha – ako umre uvede ga u Džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici vrati ga sa nagradom i plijenom.“

Hadždž u Kur'anu

„Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz Svjetovima“ (Al-Imran, 96.)

„...i ne borite se protiv njih kod Časnog Hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu onda ih ubijajte..., a ako se prođu, pa Allah prašta i samilostan je.“ (El-Bekare, 191.-192.)

Svaki organ u tijelu mora obožavati Allaha

Svaki organ u tijelu ima neki čin obožavanja koji može obaviti. Navedimo oči kao primjer. Oči obožavaju Allaha, dž.š., gledajući u ono što im je naređeno da gledaju.
Allah, dž.š., kaže: „I zar neće pogledati carstvo Nebesa i Zemlje...“ (El-A'raf, 185.)
Allah, dž.š., također kaže: „Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!“ (El-En'am, 11.)

Posjeta Aimana Mazyek-a, predsjednika Centralnog vijeća muslimana u Njemačkoj i rabina Alter-a našem Centru

U petak, 14. septembra, naš Centar su posjetili predsjednik Centralnog vijeća muslimana u Njemačkoj, gosp. Aiman Mazyjek i berlinski rabin Alter. U zajedničkom razgovoru su razmijenjena iskustva u radu na polju vjerskoga života Berlina i Njemačke. Naglašena je bitnost saradnje vjerskih zajednica u Njemačkoj, prije svega iz potrebe aktuelnih debata kao npr. debata o obrezivanju. Međusobno razumijevanje i usaglašavanje stavova svakako vodi uspješnoj organizaciji religioznog života Berlina i znatno doprinosi međusobnom razumijevanu i uvažavanju.

Radi dobro za sebe, za druge i ne boj se, uspjeh je zagarantovan!

U jednoj predaji navodi se da se jedan od ashaba jako razbolio. Nakon određenog vremana Poslanik, a.s., upita za njega, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. „Zar nije ništa kazao“, upitao je Poslanik, a.s. Kada je osjetio da će umrijeti govorio je: „Kamo sreće da je bilo više puta... kamo sreće da je bio novi.... kamo sreće da je bila čitava“, nismo razumjeli o čemu govori, rekoše.