Uz odgovornost, marljivost i odlučnost u poslu ne zaboravi dovu

Dova je tvoj tihi razgovor sa tvojim Gospodarom.
Dova je tajanstveni put kojim se crpi duhovna snaga sa glavnog izvora.
Dova preporođuje dušu čovjeka i upravlja je pravim putem.
Dova je oslonac kada svi oslonci oslabe, kada se od svega nada izgubi.

Slavljen neka je Uzvišeni Allah koji kaže: "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada me zamoli.'' El-Bekare, 186.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
''I oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju – njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti…'' (Er-Ra'd, 22-23)

Allahova lijepa imena

''Allah ima svoja lijepa imena pa Ga njima dozivajte'' (Kur'an)
Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih svojih godina života... Podari mi dragi Bože da Te zovnem i Tvojim najvećim imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta! Amin!

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana